در68ثانیه به آرزوی خود برسید

در68ثانیه به آرزوی خود برسید

Install from Bazaar
In-app Purchases
+500
Active installs
Lifestyle
Category
6
MB
Size

╔═════════ ೋღ❤ღೋ ═════════╗


هـــــــمـــراهـــــــان گـــــرامـــیـــــ:


اگـــــر فکری آشــــفته داریـــــد و نــــگـــــاه شــــمـــا به زنــــدگـــــی مـــنــــفی اســـــت,


اگـــــر احســـــاس مـــی کنــــیـــــد آدم مـــوفقی نــــیـــــســـــتیـــــد,


اگـــــر در زنــــدگـــــی دلســـــرد هـــــــســـــتیـــــد,


اگـــــر اعتمـــاد به نــــفس کافی نــــداریـــــد,


اگـــــر مـــوفقیـــــت را در زنــــدگـــــی خود حس نــــمـــی کنــــیـــــد,


اگـــــر مـــایـــــلیـــــد در کوتاهـــــــتریـــــن زمـــان یـــــعنــــی 68 ثـــــانــــیـــــه به آرزوهـــــــایـــــتان برســـــیـــــد,


اگـــــر در هـــــــمـــیـــــن 68 ثـــــانــــیـــــه مـــی خواهـــــــیـــــد انــــســـــانــــی فوق العاده شــــویـــــد,
اگـــــر بیـــــتابیـــــد در 68 ثـــــانــــیـــــه افکارتان را دگـــــرگـــــون ســـــازیـــــد,


اگـــــر مـــشــــتاقیـــــد در 68 ثـــــانــــیـــــه خصلت هـــــــای بد را از خود دور کنــــیـــــد,


اگـــــر مـــی خواهـــــــیـــــد در 68 ثـــــانــــیـــــه هـــــــنــــر تمـــرکز کردن را بیـــــامـــوزیـــــد,


اگـــــر مـــی خواهـــــــیـــــد در 68 ثـــــانــــیـــــه انــــرژی مـــثـــــبت شــــمـــا بی نــــهـــــــایـــــت شــــود,


و بالاخره اگـــــر مـــی خواهـــــــیـــــد به زنــــدگـــــی برگـــــردیـــــد و امـــیـــــد را در خود زنــــده کنــــیـــــد


ایـــــن برنــــامـــه تقدیـــــم به شــــمـــا. 


╚═════════ ೋღ❤ღೋ ═════════╝
 

logo-enamad logo-samandehi