مهربانی های خدا

مهربانی های خدا

Install from Bazaar
In-app Purchases
200
Active installs
Religious
Category
4
MB
Size

از این تریپ حرفایی هست که خدـا به بنـدـه هاش گفته و وقتی آدـم مــیشـــونـه اونـارو  ی نـفس عــــــــــــــــــمــیق مــیکشـــه و خدـارو شـــکر مــیکنـه....و سعــــــــــــــــــی مــیکنـه از اون لــحظه به بعــــــــــــــــــد به گفته هاش عــــــــــــــــــمــل کنـه..
خوبه که این دـاستانـارو بخونـیم و یذره به خودـمــون بیایم و مــتحول شـــیمــ.....
یاعــــــــــــــــــلــی 

logo-enamad logo-samandehi