قانون تجارت
رایگان
با پرداخت درون‌برنامه‌ای
۵۰۰
نصب فعال
کسب و کار
دسته
۱
مگابایت
حجم

 قانون تجارت ، قانون های مربوط به تجار و معاملات تجارتی را شرح می دهد .


این مجموعه شامل 


باب اول ( تجار و معاملات تجارتی )


باب دوم ( دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی )


         فصل اول ( دفاتر تجارتی )


         فصل دوم (دفتر ثبت تجارتی)


باب سوم ( شرکتهای تجارتی )


        فصل اول (در اقسام مختلفه شرکتها و قواعد راجعه به آنه )


        فصل دوم (در مقررات راجعه به ثبت شرکتها و نشر شرکتنامه)


       فصل سوم (در تصفیه امور شرکتها )


       فصل چهارم (مقررات مختلفه )


باب چهارم (برات - فته طلب - چک )


       فصل اول ( برات )


       فصل دوم ( در فته طلب ( سفته))


       فصل سوم (چک)


       فصل چهارم (در مرور زمان )


باب پنجم (اسناد در وجه حامل )


باب ششم (دلالی)


        فصل اول ( کلیات )


        فصل دوم ( اجرت دلال و مخارج )


باب هفتم ( حق العمل کار ( کمیسیون))


باب هشتم (قرداد حمل و نقل )


باب نهم (قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی )


باب دهم (ضمانت )


باب یازدهم ( ورشکستگی )


     فصل اول ( در کلیات )


     فصل دوم (در اعلان ورشکستگی و اثرات آن)


     فصل سوم (در تعیین عضو ناظر )


     فصل چهارم (در اقدام به مهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشکسته )


     فصل پنجم ( در مدیر تصفیه )


     فصل ششم ( وظایف مدیر تصفیه )


      فصل هفتم (در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته )


     فصل هشتم ( در اقسام مختلفه طلبکارها و حقوق هر یک از آنه )


    فصل نهم ( در تقسیم بین طلبکارها و فروش اموال منقول )


     فصل دهم (در دعوی استرداد )


    فصل یازدهم ( در طریق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی )


باب دوازدهم ( در ورشکستگی به تقصیر ورشکستگی به تقلب )


باب سیزدهم ( در اعاده اعتبار )


باب چهاردهم ( اسم تجارتی )


باب پانزدهم ( شخصیت حقوقی )


           فصل اول ( اشخاص حقوقی )


          فصل دوم ( حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی )


باب شانزدهم ( مقررات نهایی )

logo-enamad logo-samandehi