قانون آیین دادرسی مدنی(نسخه جامع)

قانون آیین دادرسی مدنی(نسخه جامع)

نسخه ۲.۰
نصب از بازار
با پرداخت درون‌برنامه‌ای
هزار
نصب فعال
کتاب‌ها و مطبوعات
دسته
۹
مگابایت
حجم

***کاربران محترمی که اندرویدگوشی آنها6می باشدجهت انجام خریدمی بایست درقسمت تنظیمات گوشی مجوزخریدیاpermission appرافعال نمایندتاامکان خریدبرایشان میسرگردد.


این برنامه به تفکیک موادقانون آیین دادرسی شامل گزینه ها وامکانات زیراست:


1.آراءدیوان عالی کشورشامل آراءوحدت رویه هیات عمومی دیوان،آراءاصراری وآراءشعبات دیوان 


2.آراءدادگاه عالی انتظامی قضات مرتبط باهرماده


3.نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ،کمیسیون آیین دادرسی مدنی 


4.قوانین مرتبط باهرماده


5.حاشیه های هرماده


6.تستهای مرتبط باهرماده 


 


 

logo-enamad logo-samandehi