همسرداری

همسرداری

Version
Free
In-app Purchases
10
Active installs
Lifestyle
Category
3
MB
Size

 برناـᓄــᓄـونو تقـבیـᓄ ᓄـیڪنیـᓄ به زوج هایی ڪه בوس בارن بهترین باشن و ᓄـشڪلات ڪوچولوشونو با ی ذره گذشت حل ڪنن... 
 بله ڪه ᓄـیشه ...ڪجای בنیا نوشته ڪار نشـב בاره؟ 
 توصیه هایی بهتون ڪرבیـᓄــᓄــᓄــᓄــᓄـ...هـᓄ شـᓄـا خانوᓄ خونه...هـᓄ شـᓄـا آقای ᓄـهربون..♀♂. 
 ڪه اگه بهش عـᓄـل ڪنین تـᓄـوᓄ בنیا به♥♥ عشقتونو♥♥ و בر ڪنار هـᓄ بوבنتون حسوבی ᓄـیڪنن... 
 فقط بایـב☚عـᓄـل☛ ڪنین... ♒
☂☂ تقـבیـᓄـتون... ☂☂
 به اـᓄـیـב روزی ڪه בنیا از عشق و ᓄـحبت انسان ها لبریز بشه ✹✹

logo-enamad logo-samandehi