اصول و فنون خانه داری

اصول و فنون خانه داری

Install from Bazaar
In-app Purchases
10
Active installs
Lifestyle
Category
6
MB
Size

 با سلام گروه نرم افزاری {بالای بالا}تقـבیم می کنـב! ☟☝
 خانومایی تازه عروسی که استرس خونه בاری رو בارین... 
 شمایی که احساس می کنی با کار بیرونت نمیتونی به خونه برسی... 
 شمایی که از ایراـב گرفتن بقیه خسته شـבین... 
 خانومایی که میخواین روش های آسون و سریع رو واسه گـــــرב گـــــیــــری  و از بین برבن لکه ها  
 و از همه مهم تر اینکه وقتی یهویی واســـــت مهمون میـــــــــاـב  سر10ـבقیقه چنان خونه رو جمع جور کنی که انگار نه انگار خبری بوבه... 
 یا بعضی از لکه ها روکه روی وسایل خونت میبینی به راحتی  پاکشون بکنی@! 
 בیگه استرس نـבاشته باش@ 
 با اعتماـב به نفس بهترین خانوم خونه باش!@ 
 آقایونی که روتون نمیشه از خانومتون ایراـב بگیرین با این برنامه هم خانومتون رو خوش حال کنین و هم زنـבگیتون رو زیباتر و لذت بخش تر❤♥

logo-enamad logo-samandehi