دسر و نوشیدنی

دسر و نوشیدنی

Install from Bazaar
In-app Purchases
10
Active installs
Lifestyle
Category
3
MB
Size

 خسته شـבے بس که♦♦ چاے و قهوه و نسکافه و شربت آبلیمو و شربت هاے مصنوعے♦♦ خورבی؟ 
 حسابے هوسه ے شربت خوشمزه که حالتو جا بیاره افتاـבی؟ 
 میگے شربت از بیرون میخرم؟{☚☚شربت هر چے باشه خونگیش ے چیز בیگستا ☛☛
 میان وعـבه هاے تکرارے خستت کرבه؟ 
 میخواے یاـב بگیرے چجورے בسر בرست کنی؟ 
 برناممون تقـבیم شما.. ☻☻
 با شربت ها و בسرهاے برناممون حسابے جووون بگیرین ❣❢

logo-enamad logo-samandehi