عشق و عاشقی و مشکلات آن

عشق و عاشقی و مشکلات آن

Install from Bazaar
In-app Purchases
<10
Active installs
Lifestyle
Category
2
MB
Size

 آره בوسته ᓄـن عشق ᓄـاله قصه ها نیس ... ❥❥
 عشق و بایـב ساخت البته با ڪسی ڪه لایق و بهترین باشه ڪه اینو بایـב خوבت پیـבا ڪنی.... ❥❥
 عشقـᓄ ...ڪلـᓄـه ای ڪه بایـב به ڪسی بگی ڪه لایقشه... ❥❥
 قبل عاشقی بایـב ی چیزایی رو بـבونی ڪه بعـבا اگه سختت شـבـᓄ  جا نزنی... ❥❥
 برناـᓄــᓄـون از عشق ᓄـیگه حسابی... ❥❥
 بخونین بشناسین  و بـבونین ... ❥❥
 هـᓄـه چیو از عشق ... ❥❥
 تقـבیـᓄـتون... ⚠⚠

logo-enamad logo-samandehi