هيچ چيز نمي تواند ناراحتم كند

هيچ چيز نمي تواند ناراحتم كند

Version 1.0.4
200
Active installs
Books & Reference
Category
3
MB
Size

اين نرم افزار اهداف زير را دنبال مي كند، اهدافي كه فكر نمي كنم در هيچ جاي ديگري در زمينه
بهداشت رواني و خوشحالي يكجا برآورده شده باشند.
اين نرم افزار به شما كمك خواهد كرد وقتي مشكلي پيدا مي كنيد، احساسات شديدتان را بروز
دهيد. البته در اين نرم افزار بين احساس مناسب و مفيد نگراني، تأسف، غم يا آزردگي و احساس
نامناسب و مخرب وحشت، افسردگي، خشم و تأسف خوردن به حال خود، فرق گذاشته
مي شود.
• اين نرم افزار راه و رسم كنار آمدن با مشكلات زندگي و داشتن احساس بهتر هنگام مواجه
شدن با مشكلات را به شما ياد مي دهد و به شما نشان مي دهد چطور وقتي بي جهت
خودتان را “روان رنجور” و ذله مي كنيد، احساس بهتري پيدا كنيد و بهبود يابيد.
• اين نرم افزار نه تنها راه و رسم در اختيار گرفتن سرنوشت هيجاني تان و ناراحت نشدن از
هيچ چيز (آره هيچ چيز !) را به شما مي آموزد، بلكه به شما ياد مي دهد چطور از قوه
خودگرداني خويش استفاده كنيد.
• اين نرم افزار حامي و مروج تفكر علمي، عقل و واقعيت است.
• اين نرم افزار به شما كمك خواهد كرد به يك تغيير عميق فلسفي و ديدگاهي كاملاً جديد
در مورد زندگي برسيد و “تفكر مثبت” پولياني را كنار بگذارد.
• فنون زيادي جهت تغيير شخصيت تان به شما ياد مي دهد، فنوني كه داستانها و شرح
حال ها “مؤيد” آنها نيستند، بلكه آزمايش هاي عيني و علمي روي گروه هاي گواه، كارايي آنها
را تأييد كرده است.
• همچنين به شما نشان مي دهد كه خودتان مشكلات هيجاني و رفتاري فعلي خويش را
ايجاد مي كنيد و شما را تشويق مي كند وقت و انرژي خود را احمقانه صرف بررسي و
تشريح گذشته خود نكنيد.
• اين نرم افزار به شما كمك مي كند مسئوليت “ناراحت كردن ” خودتان را بپذيريد و
درصدد كاهش آن برآييد، نه اينكه والدين يا شرايط اجتماعي خود را سرزنش كنيد.
همچنين به شم ا نشان مي دهد چطور مي توانيد اميال، خواسته ها، سليقه ها، هدف ها و
ارزش هاي كنوني خود را حفظ كنيد . به شما مي آموزد كه توقعات بزرگ منشانه و خداگونه
از خودتان نداشته باشيد.

logo-enamad logo-samandehi