مجموعه آموزشی Plc Fatek

مجموعه آموزشی Plc Fatek

نسخه v۸.۰
۱
هزار
نصب فعال
آموزش
دسته
۵
مگابایت
حجم

گروه نرم افزاری صبا sabaapps92


مجموعه آموزشی Plc Fatek


اﻣﺮوزه در ﺳﺎﯾﻪ اﻟﻄﺎف ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ، ﺑﺎ ﺗﻼش و ﻫﻤﺖ ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ، ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي داﺧﻠﯽ در ﺟﺎي ﺟﺎي اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪ اي ، ﺑﺼﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر و اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ، ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻨﻮع ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ  . ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﺟﻮاﻧﺎن و ﻫﻨﺮﺟﻮﯾﺎن ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ي اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﺑﺰار دﻗﯿﻖ و ، اﯾﻦ ﻓﻨﺎوري و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ


اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﭘﻨﺞ ﻓﺼﻞ و در ﻣﺪت ﯾﮑﺴﺎل ﮔﺮدآوري ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ  .در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ ﻧﮕﺎﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدي ﮔﺮدﯾﺪ و ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺮوح ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﮔﺮاﻣﯽ واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ.


 


 

logo-enamad logo-samandehi