مجموعه آموزشی Plc Fatek

مجموعه آموزشی Plc Fatek

نسخهٔ v۸.۰
+۲ هزار
نصب
آموزش
دسته‌بندی
۵ مگابایت
حجم
مجموعه آموزشی Plc Fatek

مجموعه آموزشی Plc Fatek

صبا۹۲
نسخهٔ v۸.۰
+۲ هزار
نصب
آموزش
دسته‌بندی
۵ مگابایت
حجم

تصاویر برنامه

معرفی برنامه

جزئیات بیشتر

گروه نرم افزاری صبا sabaapps92


مجموعه آموزشی Plc Fatek


اﻣﺮوزه در ﺳﺎﯾﻪ اﻟﻄﺎف ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ، ﺑﺎ ﺗﻼش و ﻫﻤﺖ ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ، ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي داﺧﻠﯽ در ﺟﺎي ﺟﺎي اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪ اي ، ﺑﺼﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر و اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ، ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻨﻮع ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ  . ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﺟﻮاﻧﺎن و ﻫﻨﺮﺟﻮﯾﺎن ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ي اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﺑﺰار دﻗﯿﻖ و ، اﯾﻦ ﻓﻨﺎوري و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ


اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﭘﻨﺞ ﻓﺼﻞ و در ﻣﺪت ﯾﮑﺴﺎل ﮔﺮدآوري ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ  .در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ ﻧﮕﺎﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدي ﮔﺮدﯾﺪ و ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺮوح ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﮔﺮاﻣﯽ واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ.


 


 

نظرات کاربران - ۱۴۰ رأی
۴.۵ از ۵
۵
۴
۳
۲
۱
خوبه
خوبه
۱۳۹۸/۰۴/۲۹
خوب
محسن
محسن
۱۳۹۸/۰۴/۰۷
عالیه...
سیدمحمود
سیدمحمود
۱۳۹۸/۰۲/۳۱
خیلی خوب وساده متشکرم