زبان بدن

زبان بدن

Version 1.0
Free
In-app Purchases
10
Active installs
Lifestyle
Category
1
MB
Size


دادن کارت ویزیت با دو دست
دادن کارت ویزیت بین دو انگشت
دادن کارت ویزیت به صورت مشت
دادن کارت ویزیت با احترام و تعارف
گزیدن لب ها به چه معناست؟
علایم چشم در رفتارهای روزانه (بخش اول)
 دست گرفتن مچ، ساعد، بازو 
زبان بدن فروشنده چه تاثیری دارد؟
تماس چشمی در کشورهای شرق آسیا چگونه است؟
بازاریابی مدرن و زبان بدن
زبان بدن کشیدن یا صاف کردن یقه پیراهن 
زبان بدن خارش گردن  به چه معناست؟
زبان بدن دست به سینه ناقص و ...
زبان بدن  دست به سینه محکم 
علایم مالکیت: افراد، اشیا و ...
قرار دادن پاها در طرفین پشت صندلی
زبان بدن  حرکات مالش سر و ضربه به سر  به چه معناست؟
برداشتن کرک های خیالی
 قفل مچ پا  به چه معناست؟
مالش چشم و مالش گوش به چه معناست؟
انواع گوناگون حرکات تصمیم گیری
لمس بینی  نشانه پنهان کردن یا ...
سرفتن حوصله، هنگامی که از دست بعنوان تکیه گاه استفاده شود.
هر دو دست در پشت سر به چه معناست؟
علامت شست دست
حریم های یکدیگر را بیشتر بشناسیم
تاثیر عوامل فرهنگی بر شعاع حریم ها
زبان بدن فرد دروغگو چگونه است؟
(زبان حرکات بدن ) چیست
زبان بدن شامل دو قسمت است:
کشیدن دست به چانه
برداشتن عینک:
دست زدن به بینی:
قراردادن مچ یک پا به روی مچ پای دیگر:
علائم منفـی زبـان رفتـار:
چشمها 
مالش چشم: 
چشم برگرداندن: 
حرکت چشم به سمت بالا
نگاه ممتد:
نگاه به بالا و پایین: 
الا انداختن یک ابرو:
بروهای گره خورده: 


,....

logo-enamad logo-samandehi