فراموش کردن عشق در 30 روز

فراموش کردن عشق در 30 روز

Version 1.0
Install from Bazaar
In-app Purchases
+10
Active installs
Lifestyle
Category
2
MB
Size

10 علامت برای پایان یک رابطه عاشقانه
مسئولیت کامل شروع روند قطع رابطه را برعهده بگیرید
وابستگی چیست؟
ریشه وابستگی در چیست؟
وابستگی چند نوع است؟
چرا وابسته می شویم؟
وابستگی بیمارگونه چه علامت هایی دارد؟
وابستگی را چطور می توان ترک کرد؟
روزاول جدایی از عشق
روزدوم جدایی از معشوق
روز سوم جدایی از معشوق
روزچهارم جدایی از معشوق
روز پنجم جدایی از معشوق
روز ششم جدایی از معشوق
روزهفتم جدایی از معشوق
روز هشتم جدایی از معشوق
روز نهم جدایی از معشوق
روز دهم جدایی از معشوق
روزیازدهم جدایی از معشوق
روز دوازدهم جدایی از معشوق
روز سیزدهم جدایی از معشوق
روز چهاردهم جدایی از معشوق
روز پانزدهم جدایی از معشوق
روز شانزدهم جدایی از معشوق
روز هفدهم جدایی از معشوق
روز هجدهم جدایی از معشوق
روز نوزدهم جدایی از معشوق
روز بیستم جدایی از معشوق
روز بیستو یکم جدایی از معشوق
روز بیستو دوم جدایی از معشوق
روز بیستو سوم جدایی از معشوق
روز بیستو چارم جدایی از معشوق
روز بیستو پنجم جدایی از معشوق
روز بیستو ششم جدایی از معشوق
روز بیستو هفتم جدایی از معشوق
روز بیستو هشتم جدایی از معشوق
روز بیستو نهم جدایی از معشوق
روز سیم جدایی از معشوق

logo-enamad logo-samandehi