درمان طبیعی بیماری مری ومعده

درمان طبیعی بیماری مری ومعده

نسخه ۴.۰
رایگان
با پرداخت درون‌برنامه‌ای
۵۰
نصب فعال
دارو و درمان
دسته
۱۳
مگابایت
حجم

درمان طبیعی بیماری مری ومعده


 


تشریح ودرمان بیماری های مری و معده دارای 153موضوع مفید  برای تشریح و شناخت بیماری ها و نسخ و داروها درمان و بهداشت و پیشگیری  است.


فهرست مطالب این اپلیکیشن شامل موضوعات ذیل است


تشریح مري و معده 
اين يكپارچگي و اين راه پيمايي طولاني براي چيست ؟
دفع كننده معده
دفع كردن چه عملياتي دارد؟
هضم چگونه صورت مي گيرد؟ 
چرا كبد برطرف چپ سوارنشده ؟
چرا كبد و طحال دو تائي بر معده سوار نشده اند؟
چرا به جاي كبد ، طحال سوار معده نشده ؟
  طحال چيست ؟
ثرب چيست ؟
پرده نازك صفاق  از كجا آمده است ؟
صفاق خارجي كه منظور مراق است چكاره است ؟ 
  انواع سوء مزاج های مري چیست ؟
قورت دادن چیست ؟
بلعيدن چگونه انجام مي شود؟
دشواري بلعيدن از گدار تنگ
دشواری بلعیدن از مری 
علت دشواری بلعیدن غیر از مری
نشاني های تنگ شدن رهگذربلعيدن
درمان دشواری بلعیدن 
ورم هاي مري 
نشاني ورم هاي مري 
درمان ورم هاي مري
جهيدن خون از مري
قرحه یا دمل چركين  در مري
   درمان قرحه مري
در خصوص علامت هاي مزاج هاي معده طبيعي
درمان بيماري هاي معده به طور كلّي
  داروي درمان مزاج سرد رطوبي معده
درمان سوء مزاج سرد و تر معده
   درمان سوء مزاج گرم معده 
سوء مزاج ساده شانزده گانه
خلط كجايي وعامل آن از کجاست است ؟
ماده صفرايي معده
خلط خونی معده
كدام خلط اكثريت دارد؟
سایر بیماریهای معده 
چگونه بر حال معده آگاهي يا بيم ؟
 حالت  معده از خوراك
حالت معده از مدفوع   
حالت معده از صداي شكم  
حالت معده از سكسكه 
حالت معده از تشنگي
حالت معده ازدهان و زبان
حالت معده از هضم
احساس درد و آزار در معده
 اشتهاي خوردني و نوشيدني
حال معده از  دهان 
حال معده از قي : 
رنگ رخسار و پوست
قرقر شكم  
حالت معده از آب دهان
حالت معده  از آروغ
بيماري اشتراكي
  درمان سوء مزاج گرم معده 
نشاني هاي سوء مزاج سرد معده
  نشاني هاي سوء مزاج خشك معده
نشاني هاي سوء مزاج تر معده
ماده همراه سوء مزاج معده
شناسايي نوع  ماده سوء مزاج معده
آسيب سوء مزاج بر معده
راه بندان معده و طحال
راه بندان معده و روده ها
راه بندان معده و مغز
درمان بيماري هاي معده به طور كلي
  داروي درمان مزاج سرد رطوبي معده
درمان سوء مزاج سرد و تر معده
   درمان سوء مزاج گرم معده
درمان سوء مزاج سرد معده
درمان سوء مزاج تر معده
درمان سوء مزاج سرد و خشك معده 
درمان سوء مزاج گرم و خشك معده
  درمان سوء مزاج گرم و تر معده
  نشاني هاي سوء مزاج معده ماده خلط
داروهايي كه سرد مزاجند
داروهاي مزاج سرد معده
  قي آورها ی خلط
داروهاي یک پارچه كننده خلط
درمان خلط معده از نوع بلغم ترشيده
درمان خلط معده سودايي
درمان راه بندان معده ، طحال ،كبد
  درمان معده حساس
سازگارها با معده
ناسازگارها با معده و روده
داروهاي سازگار با معده
  درد معده علل درد معده 
نشاني هاي سبب درد معده
   درمان سوء مزاج گرم معده
  ناتواني معده 
ناتواني كجاي معده؟
علامات بيماري عدم هضم خوراك
درمان عدم هضم
   اشتهاي خوراك 
  نشاني ها ی بي اشتهايي     
درمان  بی اشتهائی
داروهاي اشتهابرانگيز
  اشتهاي  تباه
درمان اشتهای تباه
  اشتهاي سگانه و گاوی
نشاني ها ی اشتهاي سگانه
  درمان اشتهاي سگي
   گرسنگي گاوي
  درﻣﺎن ﺳﻮء ﻣﺰاج ﺧﺸﻚ ﻣﻌﺪه
درمان غش از گرسنگي
تشنگي غیر طبیعی
نشاني ها ی تشنگي
درمان تشنگي غيرعادي
 اختلالات دستگاه گوارش
تباهي هضم 
فسادخوراك در معده
 سبب هاي ناتو اني معده در هضم خوراك:  
درمان ناتوا ني نيروي هاضمه
     نشاني هاي ناتواني معده در هضم غذا 
  نشاني هاي تباهي در هضم
درمان هضم تباه 
كندي و شتاب در پايين آمدن خوراك از معده  
  نشاني هاي تباهي در هضم
درمان هضم تباه
  درمان پايين آمدن کند خوراک از معده
سفتي و سختي معده
آروغ برانگيز 
ورم گرم در معده
نشاني ها  ورم گرم در معده
درمان   ورم گرم در معده
ورم سرد بلغمي در معده 
  نشاني هاي ورم سرد بلغمي در معده
  درمان ورم سرد بلغمي در معده
ورم سخت و غليظ در معده
نشاني ورم سخت در معده  
درمان ورم سخت در معده 
دمل در معده
قرحه معده
  درمان جوش هاي معده 
حالات معده باد شكم
نشاني هاي حالات مختلف باد شكم
  درمان باد شكم
حالات معده قرقر شكم
لغزندگي و صافي معده
قي ، تهوع ناآرامي معده 
  دل بهم آمدن، غثيان چيست ؟ 
قي كردن هاي بهره رسان
ناتوان شدن معده از چيست ؟ 
   نشاني هايي كه هشدار دهند قي كردن
   حالات قي
استفراغ خوني 
نشاني ها استفراغ خونی
درمان قي به طور عموم
در درمان دل بهم آمدن
درمان استفراغ خوني 
اﻓﺴﺮدﮔﻲ و ﻧﺎآراﻣﻲ ﻣﻌﺪه
  ﺑﻨﺪآﻣﺪن ﺧﻮن در ﻣﻌﺪه و رو ده
    ﺳﻜﺴﻜﻪ ﭼﻴﺴﺖ ؟
  ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺮاق و ﺳﺮدﻧﺪه ﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﻜﻢ


این نرم افزار


 


 


مراجع:


 


با برداشت مطالب کامل و جامع کتب قانون در طب سینا


 


 


ندای سلامت با طبیعت


 


مهندس سید رحمت الله انصاری


 


 ansari110.com


 


 


 


 


 

logo-enamad logo-samandehi