بهداشت چشم قانون در طب سینا

نصب‌های فعال کمتر از ۱۰۰
حجم ۱۲٫۰ مگابایت
نسخه 1.0

توضیح

 تشریح و بیماریهای چشم از نرم افزار کتاب سوم قانون در طب ابوعلی سینا میباشد و با اقتباس وبرداشت از نرم افزار جامع قانون در طب ابوعلی سینا تهیه گردید و فهرست مطالب آن به شرح ذیل میباشد.


در تشریح چشم


وظایف صلبیه


اجزای پلک


در شناسایی حالت و مزاج چشم


علامتهای احوال چشم


دستورهای عمومی در درمان چشم


بهداشت چشم و زیان رسانها به آن


 بهره رسانها به چشم


رَمَد و تیرگی چشم


علائم تیرگی و رمد چشم


 درمان تكدر


درمان انواع رمد و ریزش مواد به چشم


 درمان سرخی چشم


درمان رمد سرد


درمان چشم درد وردینج یا وردنه


درمان رمد بادی


گفتاری مختصردر باره داروهای رمد


بیماری های كره چشم


قَرحه چشم و ترک قرنیه


علامت قرحه چشم و ترک قرنیه


درمان  قرحه چشم و ترک قرنیه


دریدگی در قرنیه


جوش های چشم


ریم زیر پرده چشم


سرطان چشم


غرب و آماس ریزشگاه اشک


زیاد و كمی گوشت ریزشگاه اشک


سپیدی در چشم


سبل چشم


علائم  سبل چشم


درمان سبل چشم


ناخنه چشم


لكه خون بر چشم


اشک بدون اراده


لوچی چشم


چشم برآمدگی


گود شدن و كوچك شدن چشم


  كبودی چشم


شپشه در پلک چشم


سلاق چشم


سخت شدن پلک


غلظت پلک چشم


برانگیختگی پلک


سنگینی پلک


 چسبیدن پللک در ریزشگاه و غیره


مسدود شدن


برگشتن پلک


تگرگی پلک


شعیره (جودانه)


شرناق (پیله)


توته (النوبه)


فضله انداختن


قَرحه و دریدگی پلک


گری و خارش پلک


بادكردگی پلک


پلک برهم زدن بی اراده


ریختن مژه


موی برگشته پلک


موی زاید پلک


به هم چسبیدگی كنارههای پلک


ناتوانی نیروی دید


آنچه برای چشم زیانآور است


شبكوری


روزكوری


سیاهی های دید


انتشار / گشادگی


تنگی چشم


آب آوردن چشم


  چگونه میل میزنی


نابینا شدن


بیزاری از روشنایی


قمورچشم


دستوراتی برای بیماران كه آب چشم


داروهای مفید برای تقویت دید


 


توضیحات : مطالب با اقتباس از نرم افزار جامع قانون در طب آدرس سایت عرضه کننده 


 


ندای سلامت با طبیعت 


 


مدیر سایت مهندس سید رحمت الله انصاری


 


آدرس سایت  : www.ansari110.com


 


لینک نرم افزار جامع قانون درطب ویژه نصب روی ویندوز :