هر روزِ نوروز، با تخفیفِ روزروز تعطیل اینجوری سرگرم می‌شیمهفت‌سین شیرینِ بازی