سوره عنکبوت (قلم هوشمند صوتی)
سوره عنکبوت (قلم هوشمند صوتی)
Religious 
سوره ذاریات (قلم هوشمند صوتی)
سوره ذاریات (قلم هوشمند صوتی)
Religious 
دعای پرفیض ندبه (صوت استاد فرهمند)
دعای پرفیض ندبه (صوت استاد فرهمند)
Religious 
سوره طلاق (قلم هوشمند صوتی)
سوره طلاق (قلم هوشمند صوتی)
Religious 
دعای پرفیض عهد(صوت استاد فرهمند)
دعای پرفیض عهد(صوت استاد فرهمند)
Religious 
سوره عبس (قلم هوشمند صوتی)
سوره عبس (قلم هوشمند صوتی)
Religious 
سوره کهف (قلم هوشمند صوتی)
سوره کهف (قلم هوشمند صوتی)
Religious 
سوره انبیاء (قلم هوشمند صوتی)
سوره انبیاء (قلم هوشمند صوتی)
Religious 
سوره نحل (قلم هوشمند صوتی)
سوره نحل (قلم هوشمند صوتی)
Religious 
سوره لقمان (قلم هوشمند صوتی)
سوره لقمان (قلم هوشمند صوتی)
Religious 
سوره سجده (قلم هوشمند صوتی)
سوره سجده (قلم هوشمند صوتی)
Religious 
دعای پرفیض توسل (صوت استاد فرهمند)
دعای پرفیض توسل (صوت استاد فرهمند)
Religious 
سوره اسراء (قلم هوشمند صوتی)
سوره اسراء (قلم هوشمند صوتی)
Religious 
سوره علق (قلم هوشمند صوتی)
سوره علق (قلم هوشمند صوتی)
Religious 
دعای پرفیض فرج (صوت استاد فرهمند)
دعای پرفیض فرج (صوت استاد فرهمند)
Religious 
سوره ضحی (قلم هوشمند صوتی)
سوره ضحی (قلم هوشمند صوتی)
Religious 
دعای پرفیض سمات(صوت فرهمند)
دعای پرفیض سمات(صوت فرهمند)
Religious 
دعای پرفیض نور(صوت فرهمند)
دعای پرفیض نور(صوت فرهمند)
Religious 
دعای سریع الاجابه صوتی
دعای سریع الاجابه صوتی
Religious 
سوره بلد (قلم هوشمند صوتی)
سوره بلد (قلم هوشمند صوتی)
Religious 
سوره نمل (قلم هوشمند صوتی)
سوره نمل (قلم هوشمند صوتی)
Religious 
سوره قلم (قلم هوشمند صوتی)
سوره قلم (قلم هوشمند صوتی)
Religious 
سوره منافقون (قلم هوشمند صوتی)
سوره منافقون (قلم هوشمند صوتی)
Religious 
سوره جن (قلم هوشمند صوتی)
سوره جن (قلم هوشمند صوتی)
Religious