دعای پرفیض کمیل (صوت استاد فرهمند)
دعای پرفیض کمیل (صوت استاد فرهمند)
مذهبی 
آموزش زبان فرانسه
آموزش زبان فرانسه
آموزش 
حدیث کساء(صوت استادسلحشور)
حدیث کساء(صوت استادسلحشور)
مذهبی 
سوره یوسف (قلم هوشمند صوتی)
سوره یوسف (قلم هوشمند صوتی)
مذهبی 
سوره تکویر (قلم هوشمند صوتی)
سوره تکویر (قلم هوشمند صوتی)
مذهبی 
سوره زلزله (قلم هوشمند صوتی)
سوره زلزله (قلم هوشمند صوتی)
مذهبی 
سوره حشر (قلم هوشمند صوتی)
سوره حشر (قلم هوشمند صوتی)
مذهبی 
آیت الکرسی (قلم هوشمند صوتی)
آیت الکرسی (قلم هوشمند صوتی)
مذهبی 
سوره قیامت (قلم هوشمند صوتی)
سوره قیامت (قلم هوشمند صوتی)
مذهبی 
سوره مریم (قلم هوشمند صوتی)
سوره مریم (قلم هوشمند صوتی)
مذهبی 
سوره النباء (قلم هوشمند صوتی)
سوره النباء (قلم هوشمند صوتی)
مذهبی 
سوره انسان (قلم هوشمند صوتی)
سوره انسان (قلم هوشمند صوتی)
مذهبی 
دعای پرفیض عهد(صوت استاد فرهمند)
دعای پرفیض عهد(صوت استاد فرهمند)
مذهبی 
سوره جمعه (قلم هوشمند صوتی)
سوره جمعه (قلم هوشمند صوتی)
مذهبی 
سوره اعلی (قلم هوشمند صوتی)
سوره اعلی (قلم هوشمند صوتی)
مذهبی 
سوره غاشیه (قلم هوشمند صوتی)
سوره غاشیه (قلم هوشمند صوتی)
مذهبی 
سوره توبه (قلم هوشمند صوتی)
سوره توبه (قلم هوشمند صوتی)
مذهبی 
سوره طه (قلم هوشمند صوتی)
سوره طه (قلم هوشمند صوتی)
مذهبی 
سوره عنکبوت (قلم هوشمند صوتی)
سوره عنکبوت (قلم هوشمند صوتی)
مذهبی 
دعای پرفیض توسل (صوت استاد فرهمند)
دعای پرفیض توسل (صوت استاد فرهمند)
مذهبی 
سوره ذاریات (قلم هوشمند صوتی)
سوره ذاریات (قلم هوشمند صوتی)
مذهبی 
دعای پرفیض فرج (صوت استاد فرهمند)
دعای پرفیض فرج (صوت استاد فرهمند)
مذهبی 
سوره طلاق (قلم هوشمند صوتی)
سوره طلاق (قلم هوشمند صوتی)
مذهبی 
سوره نوح (قلم هوشمند صوتی)
سوره نوح (قلم هوشمند صوتی)
مذهبی