اسلام پزشک بی دارو

اسلام پزشک بی دارو

نسخه v۲.۰
<۱۰
نصب فعال
پزشکی
دسته
۱۱
مگابایت
حجم

علم غذاشناسی از علومی است که امروز توسعه بیشتري یافته و مورد علاقه عموم طبقات مردم قرار گرفته است .
این علم در زمان قدیم هم متداول بوده است . و بهترین سند آن ، کتابهایی است مانند ((مخزن الاویه )) و امثال آن که در این
بـاره تـدوین شـده اسـت . امروز غذاشـناسان ، بـا الهـام از ایـن کتب و تجربیـات و زحمـاتی که خـود در این قسـمت به کمک
آزمایشها متحمل گشته اند سبب تکمیل و گسترش بیشتر این علم شده اند .
البته اگر افراد اجتماع در حد اسـتعداد خود نسـبت به غذاها شناسایی پیدا کنند و به کار بندند بهمان اندازه به بهداشت عمومی
کمک نموده و متقابلا به همان نسبت از مصرف داروها و مخارج هنگفت مربوط به آن و بیماریها کاسته خواهد شد .کتاب حاضـر تطبیق و سنجشی است که بین غذاشناسی اسلامی و عذاشناسی روز شده و در کنار
آیات و روایات اسـلامی که تکیه گاه اساسـی این کتاب است به مقالات دانشـمندان علوم بهداشتی و غذایی نیز اشاره شده که
خواننـده بـا مطـالعه آن وسـعت و عظمت مکتب آسـمانی اسـلام پی میبرد وبخوبی میشود چگونه اولیاء گرامی این آئین در 4 1
قرن قبل نکات دقیق غذاشناسی و بهداشتی را به پیروان خود خاطر نشان کرده و براي مداواي مردم از آنها استفاده نموده اند .
انتخاب نام (( اسلام پزشک بی دارو )) براي این کتاب به همین مناسبت است

logo-enamad logo-samandehi