دارو شناسی

دارو شناسی

Version 1.0
Free
In-app Purchases
200
Active installs
Medical
Category
4
MB
Size


ایزوکربوکسازید Isocarboxazid
اکسازپام Oxazepam
الانزاپین Olanzapine
بوسپیرون Buspirone
بوپرنورفین Buprenorphine
بنزتروپین (Benztropine)
بای پریدن (Biperiden) 
پیموزاید Pimozide
پروپرانولول Propranolol
پرومتازین Promethazine
پرفنازین Perphenazine
پاروکستین Paroxetine
تری میپرامین Trimipramine 
تیوتکسین Thiothixen
تری فلئوپرازین Trifluoperazine
تاکرین Tacrine
تیوریدازین Thioridazine
تری هگزی فنیدیلTrihexyphenidyl
داکسپین Doxepine
دکستروآمفتامین Dextroamphetamine
داکسپین Doxepine
دیازپام
ریسپریدون Risperidone
زولپیدم Zolpidem
سرتالین Sertraline
سیپروهپتادین Cyproheptadine
سیتالوپرام (Citalopram
فنوباربیتال Phenobarbital
فلئوکستین Fluoxetine
فلوفنازین (Fluphenazine
فلورازپام (Flurazepam) 
فلوواکسامین (Fluvoxamine
کلونیدین Clonidine
کلرپرومازین ‍Chlorpromazine
کوئتیاپین Quetiapine
کلردیازپوکساید Chlordiazepoxide
کلونازپام (Clonazepam
کلوزاپین (Clozapine
کلومیپرامین (Clomipramine
کاربامازپین (Carbamazepine
لاموتریژین


و...

logo-enamad logo-samandehi