انواع شامی و کوکو و کتلت

انواع شامی و کوکو و کتلت

Version 00.04.20
Install +5 K
Category Food & Drink
Size 10 MB
Last Update 2021 July 17
انواع شامی و کوکو و کتلت

انواع شامی و کوکو و کتلت

javadmoradieivani
Version 00.04.20
Install +5 K
Category Food & Drink
Size 10 MB
Last Update 2021 July 17
View the antivirus scan results

Images

Introduction

More Info

This program is a collection of how to prepare different types of cutlets and its training.

In this program, in addition to training in cooking and preparing cutlets and introducing the necessary ingredients, it also estimates the preparation time and amount per person.

This program includes how to prepare a delicious cutlet!

Dear ones, with this program, you can cook delicious meals with your own hands!


In this program, the method of preparing different types of cutlets has been collected, which is one of the popular Iranian dishes.


In this program, the method of preparing different types of cutlets has been collected, which is one of the popular Iranian dishes.

In this program, a complete set of recipes for delicious dinners and cutlets has been collected, which can be a suitable cooking guide for those who like variety in cooking ...


In this program, we have taught you how to prepare different types of cutlets. I hope you use this program and you will like it.


کتلت !!! Extremely delicious food that we all have a delicious taste experience, but there are several types of delicious cutlets ???? Well, a lot, but which one is delicious ???? We are in this stylish community, 60 cutlets and a special and delicious dinner We taught,

We hope you find this program useful.

User Reviews - 8 Rates
4.2 from 5
5
4
3
2
1
امیری
امیری
2022/11/01
من امتیازم عالیه
بسیار خوب است
بسیار خوب است
2023/07/08
بسیار خوب است ،قبل از آنکه به فکر ارتقائ برنامه و پول گرفتن باشد آموزش داده است ،برخی هنوز معلوم نیست اهل آموزش هستند یا نه ! ابتدای کار میگویند برای یاد دادن تقاضای ارتقای برنامه( واریز وجه )میکنند.
Unnamed User
Unnamed User
2023/04/13
خوب