پروتئین های انسانی

پروتئین های انسانی

Version 1.0
Free
In-app Purchases
<10
Active installs
Education
Category
3
MB
Size


آلبومین
آلفا فیتوپروتئین
آلفا یک آنتی‌تریپسین
آلفا یک آنتی‌کیموتریپسین
آنتی‌ترومبین
آنزیم احیاء دی هیدروفولات
آنزیم مبدل آنژیوتانسین
آنزیم هیدروکسی متیل‌گلوتاریل کوآنزیم آ ردوکتاز
آنژیوتانسین I
آنژیوتانسینوژن
اورنیتین ترانس کاربامیلاز
اوریدین منو فسفات سنتاز
وازوپرسین
اچ‌ال‌ای-سی
اریتروپوئیتین
استیل‌کولین‌استراز
اف‌ای‌دی‌اس۲
اکسی‌توسین
اگریکان
الاستین
امرین
انسولین
انسولین ان پی اچ
ای‌بی‌آی۱
اینترفرون گاما
اینترلوکین ۱۰
اینترلوکین ۲
اینترلوکین ۲۲
اینترلوکین ۲۳ زیرواحد آلفا
اینترلوکین ۳
اینترلوکین ۴
اینترلوکین ۵
اینترلوکین ۶
اینترلوکین ۷
اینترلوکین ۸
بتا دو میکروگلوبولین
بی‌اف‌اس‌پی۲
پادگن ویژه پروستات
پپتید وازواکتیو روده‌ای
پروتئین واکنشی سی


,...

logo-enamad logo-samandehi