ماتریس ها

ماتریس ها

Version 1.0
Install from Bazaar
In-app Purchases
<10
Active installs
Education
Category
3
MB
Size


بردار ستونی
بلوسام
تبدیل کنکوردیا
ترانهاده
جذر ماتریس
دترمینان
ضرب زنجیره‌ای ماتریس
ضرب ماتریس
قطر اصلی
ماتریس
ماتریس الحاقی
ماتریس پادمتقارن
ماتریس توپلیتس
ماتریس خلوت
ماتریس دوران
ماتریس ژاکوبی
ماتریس قطری
ماتریس کوواریانس
ماتریس گرین
ماتریس متعامد
ماتریس متقارن
ماتریس مثلثی
ماتریس مجاورت
ماتریس مربعی
ماتریس منطقی
ماتریس نواری
ماتریس وارون
ماتریس وقوع
ماتریس وندرموند
ماتریس هادامارد
ماتریس هرمیتی
ماتریس هشین
ماتریس همانی
ماتریس هموار
ماتریس‌های پاولی
مربع جادویی
مقدار ویژه و بردار ویژه
میانگین و کوواریانس نمونه
بسط لاپلاس
تجزیه مقدارهای منفرد


,...

logo-enamad logo-samandehi