داستان های امام هادی (ع)

داستان های امام هادی (ع)

Version 7.5.8
Free
In-app Purchases
50
Active installs
Religious
Category
1
MB
Size

به نام خدا

این برنامه حاوی داستان های امام هادی (ع) می باشد.

عنوان برخی از داستان ها:

آگاهى از درون اشخاص
خبر از دگرگونى رؤ ساى حكومت
نان در سفره و بلعيدن جادوگر
پيدايش دو درخت بزرگ
نمايش لشكر امام در مقابل خليفه
دريافت اموال در موقع مناسب
پيش گوئى از مرگ فرمانده گارد
درمان مريض و مسلمان شدن پزشك نصرانى
اهميّت عقيق و فيروزه در نجات از درندگان
تبليغ دين و زنده كردن پنجاه غلام
جزاى خيانت احسان !
هدايت شخص منحرف ؛ و مريض
استجابت بعد از سه روز
ريگ بيابان يا طلاى سرخ
تقسيم گوسفند و طىّالارض
خداوند بهترين يار و نگهبان
شفاى خليفه با دعاى امام
تعيين و خريدارى همسر در بغداد
خبر از مرگ دشمن و اختصاص ايّام
دو جريان تكان دهنده ديگر
پوشش و پيش بينى باران
پيامبران ، و منصب امامت
دعاى امام در حقّ اصفهانى
بالا رفتن پرده با قدوم مبارك امام عليه السلام
شانس در شكستگى نگين انگشتر
وضعيّت وجوهات و اموال ارسالى از قم
هيچ زمينى خالى از قبر نيست
الاغ نصرانى و شيعه شدن پسرش
تصرّف و اظهار مافوق بشر
وساطت غيرمستقيم در رفع مشكل
پيدايش آب و نجات همراهان
پيش بينى مهمّ در آزادى از زندان
هدايت گمراه با سخنى كوتاه
تواضع ، نشانه عظمت و حقانيّت
آشنائى به زبان ها و تعليم به ديگران
مرگ خليفه ظالم بعد از سه روز
توكّل بر خداوند و نجات از مرگ
تسليم وديعه هاى امامت به وصىّ خود
در رثاى دهمين ستاره فروزنده

*****************
منابع هر داستان با شماره گذاری متناظر در منبع اورده شده است.
****************
- مدينة المعاجز: ج 7، ص 419، ح 242، دلائل الا مامه طبرى : ص 410، ح 368، إ ثبات الوصيّة : ص 228.
- إ ثبات الهداة : ج 3، ص 368، ح 25.
- إ ثبات الهداة : ج 3، ص 363، ح 15، به نقل از تهذيب الا حكام ، بحار الا نوار: ج 50، ص 157، ح 47، به نقل از مصباح المتهجّد و خرائج .
- اصول كافى : ج 1، ص 498، ح 1، اءثبات الهداة : ج 3، ص 360، ح 4، إ علام الورى طبرسى : ج 2، ص 114، مناقب ابن شهرآشوب : ج 4، ص 410، هداية الكبرى حضينى : ص 314، كشف الغمّة : ج 2، ص 378، مجموعة نفيسة : ص 466.
- إ ثبات الهداة : ج 3، ص 374، ح 41، هداية الكبرى حضينى : ص 319.
- إ ثبات الهداة : ج 3، ص 378، ص 47، به نقل از خرائج راوندى .
- إ ثبات الهداة : ج 3، ص 377، ح 46، مجموعة نفيسة : ص 236.
- إ ثبات الهداة : ج 3، ص 380، ح 50.
- إ ثبات الهداة : ج 3، ص 383، ح 68.
- هداية الكبرى حضينى : ص 314.
-الا مان من اءخطار الا سفار: ص 48، فصل سوّم .
-ثّاقب فى المناقب : ص 529، ح 465، مدينة المعاجز: ج 7، ص 491، ح 2483.
- اءعيان الشّيعة : ج 2، ص 37 38.
- اصول كافى : ج 1، ص 355، ح 14، إ ثبات الهداة : ج 7، ص 385، ح 79، ضمنا مشابه همين داستان را نيز به امام رضا عليه السلام نسبت داده اند: مدينة المعاجز: ج 7، ص 32، ح 28، مجموعة نفيسة : ص 232.
- معانى الا خبار: ص 290، ح 9.
- سوره هود: آيه 65.
- إ ثبات الهداة : ج 3، ص 370، ح 34، به نقل از إ علام الورى طبرسى .
- الخرايج و الجرايح : ج 2، ص 673، ح 3، إ ثبات الهداة : ج 3، ص 369، ح 31، مجموعة نفيسة : ص 233، إ علام الورى طبرسى : ج 2، ص 118، الثّاقب فى المناقب : ص 532، ح 467، بحارالا نوار: ج 50، ص 138، ح 32.
- اصول كافى : ج 1،ص 498، ح 3، اختصاص شيخ مفيد: ص 325، إ ثبات الهداة : ج 3، ص 360، ح 6، مدينة المعاجز: ج 7، ص 423، ح 2425.
- اءعيان الشّيع ،: ج 2، ص 38.

logo-enamad logo-samandehi