Cooper Smith

Cooper Smith

Version 1.0.2
2000 Tomans
<10
Install
Lifestyle
Category
3 MB
Size
Cooper Smith

Cooper Smith

Sepanta Programming Group
Version 1.0.2
2000 Tomans
<10
Install
Lifestyle
Category
3 MB
Size
View the antivirus scan results

Images

Introduction

More Info

عزت نفس ، نظر شخص درباره خودش است. این نظر شخصی از راه ارزیابی شخص از رفتارها، هوش، موقعیت اجتماعی خود و همچنین از طریق ارزیابی دیگران از آنها رشد می کند. بنابراین، عقیده فرد درباره زشتی یا زیبایی قیافه، خوبی یا بدی رفتارها، کمی یا زیادی هوش و موفقیت ها یا شکست های اجتماعی با عقیده ای که دیگران در این موارد اظهار می کنند، ترکیب شده و عزت نفس فرد را تشکیل می دهند.

با انجام این تست می توانید میزان عزت نفس خود را بسنجید و با راهکارهای ارائه شده در پایان تست ، عزت نفس خود را افزایش دهید.


منبع : https://highdev.ir/content/coopersmith

User Reviews - 0 Rates
0 from 5
5
4
3
2
1