آموزش گام به گام چینی

آموزش گام به گام چینی

Version
<10
Active installs
Education
Category
2
MB
Size

هیراگانا
کاتاکانا صفحه 1
سیستم نوشتاری زبان ژاپنی 
تمام حروف الفبای زبان چینی 
درس اول
حروف الفبای زبان ژاپنی
درس اول خطاب
درس اول خطاب
درس اول خطاب
درس اول خطاب
درس دوم تشکر و عذرخواهی
درس دوم تشکر و عذرخواهی
درس دوم تشکر و عذرخواهی
درس سوم تولدت مبارک
درس سوم تولدت مبارک
درس سوم تولدت مبارک
درس سوم تولدت مبارک
درس چهارم خداحافظی
درس چهارم خداحافظی
درس چهارم خداحافظی
درس چهارم خداحافظی
درس پنجم درخواست کمک
درس پنجم درخواست کمک
درس پنجم درخواست کمک
درس پنجم درخواست کمک
درس ششم "ملاقات
درس ششم "ملاقات
درس ششم "ملاقات
درس ششم "ملاقات"
درس هفتم جملات زبان چینی
درس هفتم جملات زبان چینی
درس هفتم جملات زبان چینی
درس هفتم جملات زبان چینی
درس هشتم صحبت درباره دیگران
درس هشتم صحبت درباره دیگران
درس هشتم صحبت درباره دیگران
درس هشتم صحبت درباره دیگران
درس نهم جملاتی روزمره
درس نهم جملاتی روزمره
درس نهم جملاتی روزمره
درس نهم جملاتی روزمره
درس دهم: درباره کار
درس دهم: درباره کار
درس دهم: درباره کار
درس دهم: درباره کار
درس دهم: درباره کار
درس دهم: درباره کار
درس دهم: درباره کار
درس یازدهم در باره علاقه مندی ها
درس یازدهم در باره علاقه مندی ها
درس یازدهم در باره علاقه مندی ها
درس یازدهم در باره علاقه مندی ها
درس دوازده در رستوران غذاهای آماده
درس دوازده در رستوران غذاهای آماده
درس دوازده در رستوران غذاهای آماده
درس دوازده در رستوران غذاهای آماده
درس سیزدهم در رستوران چینی
درس سیزدهم در رستوران چینی
درس سیزدهم در رستوران چینی
درس سیزدهم در رستوران چینی
درس چهاردهم میل کردن غذا در رستوران ها
درس چهاردهم میل کردن غذا در رستوران ها
درس چهاردهم میل کردن غذا در رستوران ها
درس چهاردهم میل کردن غذا در رستوران ها
درس پانزدهم صرف خوراک آماده یا فست فود
درس پانزدهم صرف خوراک آماده یا فست فود
درس پانزدهم صرف خوراک آماده یا فست فود
درس پانزدهم صرف خوراک آماده یا فست فود
درس شانزدهم گردهمایی خانواده
درس شانزدهم گردهمایی خانواده
درس شانزدهم گردهمایی خانواده
درس شانزدهم گردهمایی خانواده
درس هفدهم
درس هفدهم
درس هفدهم
درس هجدهم در سوپرمارکت
درس هجدهم در سوپرمارکت
درس هجدهم در سوپرمارکت
درس هجدهم در سوپرمارکت
درس نوزدهم بازار میوه
درس نوزدهم بازار میوه
درس نوزدهم بازار میوه
درس نوزدهم بازار میوه
درس بیستم: بازار کهنه فروشی
درس بیستم: بازار کهنه فروشی
درس بیستم: بازار کهنه فروشی
درس بیستم: بازار کهنه فروشی
درس بیستم: بازار کهنه فروشی
درس بیست و یکم خرید تلفنی
درس بیست و یکم خرید تلفنی
درس بیست و یکم خرید تلفنی
درس بیست و یکم خرید تلفنی
درس بیست و دوم فروش پوشاک
درس بیست و دوم فروش پوشاک
درس بیست و دوم فروش پوشاک
درس بیست و دوم فروش پوشاک
درس بیست و دوم فروش پوشاک
درس بیست و سوم در فروشگاه
درس بیست و سوم در فروشگاه
درس بیست و سوم در فروشگاه
درس بیست و سوم در فروشگاه


 

logo-enamad logo-samandehi