ماشین حساب ریاضیات + فرمول ریاضی

ماشین حساب ریاضیات + فرمول ریاضی

نسخه ۱.۰.۰
۲۰۰
نصب فعال
کاربردی
دسته
۲۴
مگابایت
حجم

بیش از 15 قابلیت کاربردی و منحصر به فرد در حل مسایل ریاضی


امکانات برنامه :


1-حل دستگاه به روش گاوس


1-1-حل دستگاه تا 30 مجهول به روش گاوس


2-1-آموزش روش حل گاوس


2-حل دستگاه به روش کرامر


1-2-حل دستگاه 2 در 2 به روش کرامر


2-2-حل دستگاه 3 در 3 به روش کرامر


3-2-ارایه ماتریس ضرایب دستگاه


4-2-آموزش روش حل دستگاه به روش کرامر


3- حل معادله درجه 2 و 3


1-3-حل معادله درجه 2


2-3-حل معادله درجه 3


3-3-محاسبه دلتای معادلات


4-3-آموزش روش حل این معادلات


4-حل نامعادله


1-4-حل نامعادله درجه 2  <=> 0


2-4-محاسبه دلتای نامعادله درجه 2


3-4-آموزش روش حل معاله درجه 2


5-تعیین علامت


1-5-تعیین علامت توابع جبری، مثلثلتی و ...


2-5-آموزش روش تعیین علامت برخی توابع


6-محاسبه خط مماس


1-6-محاسبه خط مماس بر تابع در نقطه Xo


2-6-آموزش روش محاسبه خط مماس


7-توابع مورد استفاده در برنامه :


توابع جبری و کسری


توابع مثلثاتی و هایپربولیک


توابع نمایی و رادیکالی


توابع جزء صحیح ، قدر مطلق و سقف

logo-enamad logo-samandehi