دامپروری مدرن

دامپروری مدرن

Version 2.1
Free
In-app Purchases
100
Active installs
Education
Category
5
MB
Size


اهمیت استفاده از مراتع در پرورش گوسفند
انواع چرا
زمان چرای گوسفند
ظرفیت چرای مرتع
شناسایی و قضاوت گوسفند
تجهیزات و جایگاه پرورش گوسفند
آغل
جایگاه باز
جایگاه نیمه باز
قسمت های لازم دیگر
بلوغ و تولید مثل گوسفند
روش های پرورش گوسفند
ثبت مشخصات و ركوردگیری در گوسفند
راهكارهای بالابردن درآمد پرورش دهندگان گوسفند و بز در ایران
مدیریت تولید مثل
نحوه استفاده از رگولین:
زمان بندی كاشت رگولین در قوچ و میش:
مزایای استفاده از رگولین:
مهمترین زمینه های استفاده از رگولین:
شیوه كار با رگولین:
عواملی كه الگوی جفت گیری را تحت تاثیر قرار می دهد
سلامت خود گوسفندان:
ساختمان گوسفند داری
شرایط عمومی جایگاه دام
ضمائم جایگاه
ساختمان و لوازم مبارزه با انگل های خارجی
آبشخور
نور و تهویه آغل:
شرایط و هزینه های مختلف در یک گاوداری
مدیریت گوساله و تلیسه ها :
پروار بندی گوسفند
عوامل اساسی در یک پرواربندی موفق : 
جایگاه مناسب جهت پراربندی 

,....

logo-enamad logo-samandehi