جعبه ابزار نتورکر (نتورک مارکتینگ)

جعبه ابزار نتورکر (نتورک مارکتینگ)

نسخه ۳.۰
رایگان
با پرداخت درون‌برنامه‌ای
۵۰۰
نصب فعال
کسب و کار
دسته
۶
مگابایت
حجم

جعبه ابزار نتورکر (آموزش حرفه ای بازاریابی شبکه ای)


مـا، توسـعه دانـش و مهـارت فـردی را نـه صرفـا بـه عنـوان ابـزاری بـرای رشـد و پیشـرفت و موفقیـت فـردی، بلکـه بـه عنـوان تنهـا راهـکار عملـی رشـد و پیشـرفت و توسـعه جامعه میبینیـم.
مـا اعتقـاد داریـم کـه موفقیـت در نتورک مارکتینگ یـک نقطـه نـمی باشـد بلکـه یـک مسـیر اسـت و بـرای بهتـر پیمـودن ایـن مسـیر در کنارتـان هسـتیم؛
بنابرایـن تمامـی مطالـب موفقیـت و راهکارهـای رشد در نتوک مارکتینگ را در اختیـار عمـوم قـرار دادیم تـا همـه بتواننـد از آنهـا اسـتفاده کننـد .


این برنامه مانند یک جعبه ابزار ، مورد نیاز هر نتورکر میباشد شما با داشتن این برنامه، به تمام مطالب و فیلم ها و ویس های آموزشی و نگرشی دسترسی کامل دارید و میتوانید به فردی که وارد سیستم شما شده آن رو معرفی کنید. 


بـدون پـرورش ذهـن و روح هیـچ موفقیتـی بدسـت نمی آیـد و ماننـد یـک زنجیـره بـه هـم متصـل شـده اند بنابرایـن ایـن عادت هـا را تقسـیم بنـدی کـرده ایـم کـه می توانیـد سـاعاتی از روز را بـرای رشـد و پـرورش آنهـا صـرف کنیـد. در طی سی روز و هر روز تنها یک ربع مطالعه به شما اثبات خواهیم کرد که رشدی خیره کننده را تجربه خواهید کرد(فصل هفتم و هشتم) ما به شما نشان میدهیم که چگونه تیم سازی کنید ، در حال حاضر چگونه دعوت کنید ، ضعف های خود و مجموعه خود را چگونه پیدا کنید ، پادزهر بسازید و برای درمان و رشد آن چگونه اقدام کنید ، در روز اول برنامه شما و مجموعه تان چیست و چه کاری باید انجام دهید ، لیدر شوید و لیدر بسازید ، چگونه ظرف مدت کوتاهی عادت های رشد را درون مجموعه تون نهادینه کنید تا همیشه مجموعه شما یک قدم جلوتر از شما باشند ؟!! همه این سوالات در فصل هفتم و هشتم و طی مدت سی روز !

امروزه علم نتورک مارکتینک نگاه جدی تری به خود گرفته بنابراین ما هم باید به آن جدی تر نگاه کنیم ......ما تمام برنامه های تلویزیونی را به صورت فیلم برای شما در یک فصل قرار دادیم تا بتوانید بعد از پرزنت ، همان موقع به فرد دعوت شده نشان دهید تا دیگر نیازی نباشد برای او از رسانه ای بودن کار در صدا و سیما توضیح دهید و دیگر نیازی نیست که یک سی دی به او بدهید که برود در خانه ببیند که قطعا هم فراموش میکند و نمیبیند بلکه همان موقع توسط این برنامه به او نشان میدهید که این میتواند نقش بسزایی در ورودی کردن و ایمان او به این کار شود.
تمامی نظرات مراجع اعظم تقلید را در فصلی دیگر گرد آوردیم که در صورت شبهاتی برای فرد دعوت شده همان موقع و سریعا حکم مرجع تقلید را به همراه سند آن نشانش دهید تا خیالش راحت گردد تا اینکه از عباراتی مانند خودت برو شب ببین و غیره جلوگیری کرده باشیم.


در قسمت آموزش فروش و روانشناسی فروش ، منبعی عظیم از تجربیات و مطالب علمی تخصصی و تجربی برای شما گردآوری کردیم که با مطالعه آنها قطعا به یک فروشنده حرفه ای تبدیل خواهید شد تا حدی که بتوانید فروش را در دانشگاه ها هم تدریس کنید !! شما با مطالعه این فصل هر آنچه را که تا دیروز فکرش را نمیکردید به راحتی آب خوردن خواهید فروخت و قطعا جز فروشندگان برتر خواهید شد زیرا راهکارهایی را یاد خواهید گرفت که شما را یک سر و گردن از سایر فروشندگان متمایز خواهد کرد. تجربه هایی را فرا خواهید گرفت که تا سالها بتوانید جلسات آموزش فروش برگزار کنید.
هر انسانی برای موفقیت نیازمند استفاده از تجربیات افراد موفق در آن حوزه میباشد بنابراین ما فیلم ها و ویس های بزرگان نتورکی را در یک فصل گرد هم آؤردیم تا بتواند کمک بزرگی در این مسیر به شما کند که میتوانید منبعی عظیم برای برگزاری جلسات هفتگی شما باشد .
در فصلی جداگانه به رهبری پرداخته ایم که اگر بخواهیم به طور خلاصه آن را توضیح دهیم باید بگوییم که در این فصل به شما یاد میدهیم که چگونه یک لیدر شوید ! و لیدر بسازید ! (مشکلی که اکثر افراد دارند)
اما آنچه که این برنامه را متمایز میکند :
برنامه سی روزه موفقیت است که در دو فصل و در سی روز اراِئه شده است بدین ترتیب که در هر روز مطالب مختص به آن روز را میخوانید ، در پایان هر روز مجبور به انجام تمرین هایی خواهید شد که بصورت مشخص توضیح داده شده است . شما در پایان سی روز و انجام تمرین های ساده ای که به شما داده میشود قطعا جز موفق ترین های این حوزه خواهید شد . این فصل توسط علم ان ال پی نوشته شده است که با دیدن آن شگفت زده خواهید شد.


 

logo-enamad logo-samandehi