حسابداری صنعتی 1

حسابداری صنعتی 1

نسخه v۳.۰
۵۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۲
مگابایت
حجم

حسابداری صنعتی  1كليات ومفاھيم حسابداري بھاي تمام شده


روشھاي طبقه بندي مفاھيم بھاي تمام شده
 بھاي تمام شده در مؤسسات خدماتي
 بھاي تمام شده كالا در مؤسسات بازرگاني
 بھاي تمام شده كالا در موسسات توليدي(نظام ادواري)
 حسابداري مواد وبھاي تمام شده آن
 گردآوري اقلام بھاي تمام شده دستمزد(نيروي كار)
گردآوري اقلام بھاي تمام شده سربار
نظام دائمي بھاي تمام شده-ھزينه يابي سفارش كار
نظام دائمي بھاي تمام شده –ھزينه يابي مرحله اي
سيستم ھزينه يابي مرحله اي –كار در جريان ساخت
سيستم ھزينه يابي مرحله اي –روش ميانگين درتعيين بھاي تمام شده
سيتم ھزينه يابي مرحله اي –روش اولين صادره از اولين وارده
 بھاي تمام شده استاندارد

logo-enamad logo-samandehi