آموزش پایه خلبانی

آموزش پایه خلبانی

Version 1.0
In-app Purchases
<10
Install
Education
Category
8 MB
Size
آموزش پایه خلبانی

آموزش پایه خلبانی

pishtaznovin
Version 1.0
In-app Purchases
<10
Install
Education
Category
8 MB
Size

Images

Introduction

More Info

اهمیت دید در هر پرواز

نقش رادار هواشناسي و محفظه آن در ايمني پرواز

آيروديناميك پرواز 

نيروي آيروديناميكي

نيروي برا LIFT

نيروي وزن WEIGHT

نيروي رانش THRUST

نيروي پسا DRAG

یخ زدگی در پرواز

برخی از کلمات و اصطلاحات که یک خلبان و برج

خدمات نشستن و برخاستن هواپیماها

خلباني

شرایط خلبانی چیست؟

User Reviews - 0 Rates
0 from 5
5
4
3
2
1