لهجه ترکی

لهجه ترکی

Version 1.0
Free
In-app Purchases
100
Active installs
Education
Category
2
MB
Size


زبان ترکی آذربایجانی
گروه‌بندی زبانی
صفت در ترکی آذربایجانی
دستور زبان
زبان‌های ترکی‌تبار
زبان ترکی
زبان ترکی آذربایجانی
برخی خصوصیات لهجه تبریز
نام‌گذاری و شمارش اعداد در ترکی آذربایجانی
گروه‌بندی زبانی
ویژگی های آوایی لهجه تبریز
زبان ترکی استانبولی
صفت در ترکی آذربایجانی
دستور زبان
الفبای ترکی استانبولی
زبان ترکی
برخی خصوصیات لهجه تبریز
زبان ترکی آذربایجانی
آموزش لهجه ترکی 
نام‌گذاری و شمارش اعداد در ترکی آذربایجانی
گروه‌بندی زبانی
     «آشنایی و احوال پرسی »
دستور زبان
زبان ترکی استانبولی
ویژگی های آوایی لهجه تبریز
تلفظ ترکــــی
برخی خصوصیات لهجه تبریز
زبان ترکی آذربایجانی
آموزش لهجه ترکی 
قشنگ نوشت ترکـــــی:
گروه‌بندی زبانی
صفت در ترکی آذربایجانی
دستور زبان
درآمدی بر لهجه شناسی زبان تركی آذربایجانی
زبان ترکی
نام‌گذاری و شمارش اعداد در ترکی آذربایجانی
برخی خصوصیات لهجه تبریز
هشت لهجه زبان ترکی در ایران 
واژه‌سازی در زبان ترکی آذربایجانی
ویژگی های آوایی لهجه تبریز
گروه‌بندی زبانی
الفبای ترکی استانبولی
دستور زبان
فصلهای سالــــــــــــــ 
زبان ترکی
زبان ترکی استانبولی
برخی خصوصیات لهجه تبریز
زبان ترکی آذربایجانی
آموزش لهجه ترکی 
درآمدی بر لهجه شناسی زبان تركی آذربایجانی
 موقیتـــــــهای زمانــــــــی 
هشت لهجه زبان ترکی در ایران 
دستور زبان
امروز
ویژگی های آوایی لهجه تبریز
الفبای ترکی استانبولی
برخی خصوصیات لهجه تبریز
سال
آموزش لهجه ترکی 


,...

logo-enamad logo-samandehi