بازگشت بیو ولف به سرزمین شیلد - کاور فیلم

بازگشت بیو ولف به سرزمین شیلد

بیوولف آخرین بار به هروت بازگشت تا از رهبر خود و سرپرست سابق او خداحافظی کند.

سایر اطلاعات

کشور سازنده

انگلیس