مجموعه مقالات محمدرضا سلطانی زرندی

مجموعه مقالات محمدرضا سلطانی زرندی

نسخهٔ v۷
+۱۰
نصب
کتاب‌ها و مطبوعات
دسته‌بندی
۱۸ مگابایت
حجم
مجموعه مقالات محمدرضا سلطانی زرندی

مجموعه مقالات محمدرضا سلطانی زرندی

محمدرضا سلطانی زرندی
نسخهٔ v۷
+۱۰
نصب
کتاب‌ها و مطبوعات
دسته‌بندی
۱۸ مگابایت
حجم
مشاهده‌ی نتایج بررسی آنتی‌ویروس

تصاویر برنامه

معرفی برنامه

جزئیات بیشتر

این نرم افزار مشتمل بر خلاصه و آدرس مجموعه مقالات علمی است که توسط اینجانب محمدرضا سلطانی زرندی تدوین و یا با همکاری اینجانب به رشته تحریر درآمده اند و در سایت های معتبر علمی به چاپ رسیده اند. همان طور که مستحضر هستید، محل چاپ مقالات و منابع آنها در تک تک مقالات آورده شده است و استفاده از این مقالات با ذکر منبع بلامانع است.

خلاصه مقالات فارسی:

1. تاثیر آموزش بر آگاهی و نگرش مدیران ازوظایف مدیریت در یک مرکز نظامی در ایران

چکیده:    

مقدمه:  هدف از این تحقیق تعیین تأثیر آموزش بر آگاهی و نگرش مدیران بهداری از وظایف مدیریت (برنامه­ریزی، سازماندهی، هماهنگی و کنترل) در یک مرکز نظامی در ایران بود. 

روش ها:  نوع مطالعه، نیمه تجربی از نوع قبل و بعد بود که روی 60  نفر از مدیران بهداری شاغل در یک مرکز نظامی در ایران انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق­ساخته  بود که روایی آن با استفاده از نظر خبرگان و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تایید شد. داده­های  جمع­آوری شده با استفاده از آزمون تی زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج:  نتایج این بررسی نشان داد که میانگین آگاهی و نگرش مدیران از وظایف مدیریت یعنی برنامه­ریزی، سازمان­دهی، هماهنگی و کنترل در بعد از آموزش افزایش پیدا کرده است و بیشترین میزان افزایش در بعد آگاهی مربوط به سازمان­دهی (از 38/2 به 11/6) و در بعد نگرش مربوط به هماهنگی (از 9/18 به 9/21)  بود (p&le0.000).

نتیجه­ گیری:  آموزش مدیران بهداری می­تواند در ارتقاء آگاهی و نگرش آنها نسبت به وظایف مدیریت مؤثر باشد. بنابراین پیشنهاد می­شود در مراکز نظامی، آموزش مدیران به صورت دوره­ای در زمینه وظایف مدیریت انجام شود.


واژه‌های کلیدی:  آموزش، آگاهی، نگرش، وظایف مدیریت، مرکز نظامی

آدرس: http://npwjm.ajaums.ac.ir/browse.php?a_id=238&sid=1&slc_lang=fa

*************************

2. تحلیل ریشه ای یک رویداد ناگوار آسیب به بیمار به علت افتادن از تخت متعاقب سنکوپ در یکی از بیمارستان های ایران: گزارش موردی

چکیده:    

مقدمه: انسان در معرض خطا و اشتباه قرار دارد اما ارائه مراقبت های بهداشتی و درمانی مسئولیت بسیار سنگینی است و اندازه گیری رویدادهای پزشکی جزء اصلی ایمنی بیمار محسوب می شود. تحلیل ریشه ای وقایع یکی از پرکاربردترین ابزارهایی است که محیط را دریافت ایده های افراد تسهیل می نماید و فراتر از درگیر کردن فرد یا اشخاص است. هدف مطالعه ی حاضر تحلیل ریشه ای یک حادثه در یکی از بیمارستان های ایران می باشد.

روش کار: این مطالعه یک پژوهش کیفی است و مهم ترین مراحل آن عبارتند از: شرح حادثه، تشکیل تیم، جمع آوری داده ها با استفاده از روش های مختلف(بارش افکار، مصاحبه، مرور اسناد، تحلیل تغییر، گروه اسمی و نمودار استخوان ماهی) تشخیص علل و عوامل ریشه ای و نهایتا ارائه و پیشنهاد راه حل ها.

یافته ها: هفت عامل اصلی این رویداد فوق عبارتند از: 1. شلوغ و به هم ریخته بودن اتاق درمان، 2. گرفتن مسیر وریدی از بیمار در وضعیت نشسته ،3. پذیرش بیمار اضافه بر تختهای مصوب، 4. فضای محدود اتاق درمان جهت انجام روندها، 5. سپری شدن حداکثر وقت پرستار در مستند سازی و تکمیل اوراق پرونده، 6. تنها گذاشتن  بیمار در اطاق درمان توسط پرستار و 7. تعجیل در آماده نمودن بیمار جهت انتقال به اطاق عمل. آنگاه پیشنهاداتی برای حذف هریک از عوامل ریشه ای ارائه گردید.

نتیجه گیری: تغییر رویکردهای سیستمی، تغییرات سازمانی و استقرار استانداردها در هر سیستم از مهمترین مسائلی پیشگیری از حوادث آینده قلمداد می گردند. تمام مدیران و مسئولان بیمارستان ها رویکرد تحلیل ریشه ای وقایع را در دستور کار مدیریت خطر در سازمان خود قرار دهند. چرا که هر سیستم ممکن است برخی مشکلات زیربنایی داشته باشد که در سیستم های دیگر وجود نداشته باشد.

 آدرس: http://npwjm.ajaums.ac.ir/browse.php?a_id=364&sid=1&slc_lang=fa

*************************

3. بومی سازی پرسش نامه رضایت سنجی بیماران بستری در یک بیمارستان نظامی

چکیده:    

زمینه و هدف : رضایتمندی بیمار به معنای گزارش وی از کیفیت درمانی و تأثیر متقابل بین بیمار و ارائه کنندگان خدمات سلامتی - درمانی و یک معیار مهم برای سنجش کیفیت مراقبت های بهداشتی شناخته شده است. هدف این پژوهش بومی سازی پرسش نامه خودایفا جهت رضایت سنجی بیماران بستری در یک بیمارستان نظامی بود.

مواد و روش ها : این مطالعه از نوع اقدام پژوهی است. جامعه مورد مطالعه را کارشناسان واحد بهبود کیفیت، واحد رسیدگی به شکایات، سرپرستاران بخش ها و همچنین بیماران بستری در بخش های یکی از بیمارستان های نظامی تهران تشکیل دادند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته و استفاده از پرسش نامه و همچنین استفاده از متون علمی بود. مراحل این پژوهش به این شرح بود: 1.مشخص نمودن ابعاد مختلف پرسش نامه، 2. مشخص نمودن سوالات مربوط به هر بعد، 3. اصلاح سوالات از نظر مفهومی و محتوایی، 4. تایید روایی صوری پرسش نامه، 5. تایید پایایی پرسش نامه با انجام مطالعه پایلوت و 6. ارائه نهایی پرسشنامه

یافته ها:   پرسشنامه ی خودایفای رضایت سنجی بیماران بستری در دو بخش بهداشتی-درمانی با 21 سوال و    سه بعد بهداشت و نظافت، پرستاری و پزشکان و بخش غیر درمانی با 27 سوال و شش بعد پذیرش ، برخورد کارکنان، تغذیه ، رفاهی و تسهیلاتی ، مسائل شرعی  –  اعتقادی و ترخیص بومی سازی گردید. همچنین ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه بهداشتی و درمانی 975/0 و پرسشنامه غیر درمانی 936/0بدست آمد.

بحث و نتیجه گیری : در مجموع ضریب آلفای پرسشنامه نشان دهنده قابلیت اعتماد بالا و پایایی پرسشنامه می باشد و نشان می دهد که میتوان از این پرسش نامه برای سنجش خودایفای رضایت بیماران بستری استفاده نمود. اما باید اذعان داشت که برای جلوگیری از تورش و سوگیری بایستی با مواردی همچون سنجش رضایت بیماران هنگام خروج از بیمارستان و استفاده همزمان از روش های نظرسنجی دیگر همچون تلفنی، ویرایش و بازنگری دوره ای پرسش نامه و ... همراه باشد.

آدرس: http://npwjm.ajaums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-123&slc_lang=fa&sid=fa

*************************

4. عوامل مؤثر بر شاخص‌ ضریب اشغال تخت بر اساس تصمیم گیری های چند معیاره (تحلیل سلسله مراتبی) در یک بیمارستان نظامی

چکیده:    

زمینه و هدف:  با توجه به محدودیتهای منابع در مراکز درمانی در سطح کشور توجه به بهره داری تخت و میزان ضریب اشغال تخت در بیمارستان اهمیت پیدا می کند این مطالعه با هدف تعیین عوامل مؤثر بر شاخص ضریب اشغال تخت، بر اساس تصمیم گیری های چند معیاره در یک بیمارستان نظامی انجام شده است.
روش‌ها:  مطالعه از نوع توصیفی بوده که در سال 1394 انجام شد. جامعه‌ آماری شامل مدیریت، ریاست، سوپروایزر آموزشی و مسؤولین کلیه‌ بخش‌های بستری بیمارستان نظامی بودند که به صورت سرشماری تمامی آنها وارد مطالعه شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه مقایسات زوجی عوامل موثر بر ضریب اشغال تخت بوده است که روایی محتوی و ظاهری با استفاده از نظر افراد خبره تأیید شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با نرم‌افزار Expert Choice V11 انجام شد.
یافته‌ها:  18 نفر در مطالعه به عنوان نمونه شرکت نمودند که 2 نفر مدیراجرایی، 10 نفر پرستار و مدیر پرستاری، و 6 نفر صاحب نظر رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی بودند. 6 معیار اصلی برای تعیین عوامل موثر بر ضریب اشعال تخت (فعال بودن درمانگاه، کادر پزشکی، دسترسی مالی نوع بیمارستان و خدمات آن، بیماردهی منطقه‌ای، اورژانس فعال بیمارستان) در این مطالعه تعریف شده است. در بین معیار های اصلی دسترسی مالی دارای بالاترین میانگین هندسی (الویت) (214/0) و فعال بودن درمانگاه دارای کمترین الویت (129/0) بوده است.
نتیجه‌گیری:  با توجه به 6 معیار ذکر شده به عنوان عوامل مؤثر بر شاخص ضریب اشغال تخت در این مطالعه، بیمارستان ها بایستی علاوه بر ارایه خدمات با کیفیت و پوشش بیمه ای کافی، بر فعال تر کردن درمانگاه و اورژانس بیمارستان که ورودی های بیمار به بیمارستان هستند نیز توجه نمایند.

آدرس: http://militarymedj.ir/article-1-1477-fa.html

 *************************

5. مقایسه میزان زایمان ها به روش طبیعی و سزارین در دوره شش ماهه قبل و بعد از اجرای طرح تحول سلامت در بیمارستان های دولتی استان کرمان

چکیده :

مقدمه

دستورالعمل ترویج زایمان طبیعی با هدف ارتقاء شاخص های سلامت مادران و نوزادان و در چهارچوب برنامه های طرح تحول نظام سلامت، ابلاغ و اجرا گردیده است. هدف این مقاله ، مقایسه میزان زایمان ها به روش طبیعی و سزارین در دوره شش ماهه بعد از اجرای طرح تحول سلامت و دوره مشابه قبل از آن در بیمارستان های استان کرمان بود.

روش ها

این مطالعه از نوع توصیفی، مقطعی است. داده های مطالعه از اسناد و مدارک ارسال شده به مرکز آمار و اداره مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمان استخراج شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۹ و آمار توصیفی و t-test زوجی انجام گرفت.
نتا یج: از مجموع کل ۷ بیمارستان مورد مطالعه در استان کرمان، از ۶۵۵۹ زایمان انجام گرفته در شش ماهه قبل از اجرای طرح ۳۴۰۹ مورد (۹۷/۵۱ درصد) و از ۶۹۹۲ زایمان انجام گرفته در شش ماهه بعد از اجرای طرح ، ۳۹۶۸ مورد (۵۷/۵۶ درصد) به صورت زایمان طبیعی انجام گرفته است. بر اساس یافته ها، نسبت زایمان های طبیعی در کل بیمارستان های مورد مطالعه، به کل زایمان ها حدود ۷۵/۴ درصد رشد داشته است. اما این تفاوت به لحاظ آماری معنادار نمی باشد (۰۹۳/۰= P-value).

بحث و نتیجه گیری

با وجود دستیابی نسبی به اهداف طرح، در ادامه باید موارد دیگری همچون تمرکز بر پزشکان معالج و افزایش سطح آگاهی و تغییر نگرش افراد جامعه به ویژه خود مادران باردار انجام شود تا دستیابی به نتایج مطلوب با سرعت بهتری صورت گیرد.

آدرس: https://www.magiran.com/paper/1779559

*************************نظرات کاربران - ۹ رأی
۵ از ۵
۵
۴
۳
۲
۱
جعفرزاده
جعفرزاده
۱۴۰۰/۰۱/۱۴
سلام عالیه.ممنون از شما
amir
amir
۱۳۹۹/۱۲/۲۳
سلام دمتون گرم چه مقالاتی.
م سلطانی زرندی
م سلطانی زرندی
۱۳۹۹/۱۲/۲۳
سلام ممنون خیلی مفید بود