آب شناسی

آب شناسی

Version 1.0
Install from Bazaar
In-app Purchases
<10
Active installs
Education
Category
3
MB
Size


آب‌سنجی
آب‌شناسی
آب‌کره
آب‌نگاری
آب‌های زیرزمینی
اقیانوس‌نگاری
انتقال رسوب
انتقال رسوب ساحلی
ایستگاه هیدرومتری
بانگ چاله
پیزومتر
تالوگ
تبخیر
تبخیر-تعرق
تعرق
تغذیه آب‌های زیرزمینی
تغذیه مصنوعی
جریان بحرانی
جریان زیرسطحی
جریان متغیر تدریجی
جریان یکنواخت
جزیره سدی
چاه آرتزین
چرخه آب
چشمه
حوضچه آرامش
حوضه آبریز
حوضه باز
حوضه بسته
خدمات هواشناسی کانادا
خشک‌سالی
دبلیوای‌ای‌پی
دبی (کمیت)
ذوب برف
رتبه‌بندی استرالر
رسوب رودخانه‌ای
رواناب سطحی
روانه
رود دائمی
رود فصلی
زمان تمرکز
ژرفاسنجی
سال آبی
سایه باران
سد ساحلی
سرریز سد
سطح ایستابی


,...

logo-enamad logo-samandehi