خاطرات و کرامات علامه جعفری

خاطرات و کرامات علامه جعفری

Install from Bazaar
In-app Purchases
+100
Active installs
Books & Reference
Category
3
MB
Size

انسان های عارف و برجسته همواره زنده اند و راهنمای ما در همه ی قرون و اعصارند.


جسم خاکی شان نیست اما افکار بلند و عرفانی و انسان سازشان چون چراغی همواره مسیر زندگی ما را روشن و تابان می کنند.


خاطرات و کرامات علامه جعفری کتاب عظیمی است تا کمی به خود بیاییم.


از خواب غفلت بیدار شده


لطف الهی را دریابیم.


خصلت های عالی انسانی را بیاموزیم


قوانین زندگی را یاد بگیریم


و از گرفتاری های هوای نفس رها شویم

logo-enamad logo-samandehi