نکات کامل زیست سال سوم

نکات کامل زیست سال سوم

Version 1.0
<10
Active installs
Education
Category
3
MB
Size


تشخیص گیاهان تک لپه ای و دو لپه ای
 


1-اگر تعداد قطعات گل 3 یا مضربی از آن باشد، تک لپه ای و اگر 4یا5 و یا مضربی از آن ها باشد دو لپه ای خواهد بود.


2- در برگ دولپه ای رگبرگ ها به صورت منشعب و در برگ تک لپه ای ها به صورت موازی است.


3- دستجات آوندی در ساقه تک لپه ای ها به صورت پراکنده و در دولپه ای روی یک حلقه است.
گیرنده آنتی ژن و ژن گیرنده آنتی ژن و گیرنده
- هرسلولی که گیرنده آنتی ژن داشته باشد در دفاع اختصاصی نقش خواهد داشت.(درست )مانند لنفوسیت های B ,T


 


- هرسلولی که ژن گیرنده آنتی ژن داشته باشد در دفاع اختصاصی نقش خواهد داشت.(نادرست ) در یک فرد همه سلول های سوماتیکی هسته دار دارای ژن گیرنده آنتی ژن می باشند.


 


- هرسلولی که گیرنده داشته باشد در دفاع اختصاصی نقش خواهد داشت.(نادرست ) در سلول های هدف بدن مان برای هورمون  گیرنده وجود دارد. هر هورمون بر سلولی اثر می کند که درآن دارای گیرنده باشد.
 

logo-enamad logo-samandehi