آنتی دوت هاوآنتاگونیست ها

آنتی دوت هاوآنتاگونیست ها

نسخه ۱.۰
<۱۰
نصب فعال
دارو و درمان
دسته
۳
مگابایت
حجم

❗️آهن ⬅️ دفروکسامین


❗️متانول ⬅️ اتانول


❗️استامینوفن ⬅️ ان استیل سیستیین


❗️دکستروز ⬅️ انسولین


❗️منوکسید کربن ⬅️ اکسیژن


❗️وارفارین(کومارین) ⬅️ ویتامین K


❗️سولفات منیزیوم ⬅️ گلوکونات کلسیم


❗️هپارین ⬅️ پروتامین سولفات


❗️ارگانوفسفره(حشره کش ها) ⬅️ آتروپین و پیرالیدوکسیم


❗️مخدرها (اپیوم ها و مشتقات تریاک) ⬅️ نالوکسان


❗️پتاسیم کلریدKCl ⬅️ گلوکونات کلسیم


❗️دوپامین ⬅️ فنتولامین سیسلات


❗️بنزودیازپین ها مثل دیازپام ⬅️ فلومازنیل


@DampezeshkanCom 


❗️کافیین ⬅️ اسمولول


❗️آتراکوریوم ⬅️ نیوستیگمین


❗️بتا بلاکرها ⬅️ گلوکاگون


❗️کلسیوم چنل بلوکرCCB ⬅️ گلوکاگون


❗️ایزونیازید ⬅️ پیریدوکسین(ویتامین B6)


❗️ضدافسردگیهای٣حلقه ای ⬅️ سدیم بیکربنات و دیازپام


❗️آنتی کولینرژیکها مثل هیوسین ⬅️ فیزوستیگمین و نیوستیگمین


❗️تیوفیلین ⬅️ بتابلاکر


❗️دیگوکسین ⬅️ پتاسیم و دیژیبایتید


❗️ید ⬅️ نشاسته


❗️سم مار ⬅️ سرم ضد مار


❗️️️آمفتامین ⬅️️️ اسیدی کردن ادرار با تجویز ویتامین C و دیازپام


❗️️️جیوه،سرب،آرسنیک(مرگ موش) ⬅️️️ دیمرکاپرول(BAL) و EDTA


❗️️️سیانید ⬅️️️ تیوسولفات سدیم


❗️️️مس ⬅️️️ دی پنیسیلامین


❗️️آمینوگلیکوزیدها ⬅️️️ کلسیم و نیوستیگمین
 

logo-enamad logo-samandehi