200
Active installs
Education
Category
6
MB
Size

اسبي كه عقبش‌ بلندترازجلوست‌
كپل‌هاي‌ افتاد‌ يا بُز كپل
نقص‌ در پاها
استانداردهاي محل نگهداري اسب 
حصارهاي نامناسب عبارتند از 
تغذيه اسب
اسب‌ها پشت سرشان را بهتر می‌بینند
استرس‌ خود را با سوارکاری کاهش دهید 
تقویت روح و جسم با اسب سواری 
استفاده از الکترولیت در هنگام مسابقه 
سوخت و ساز و متابولیزم بدن اسب
تخم های موجود در مدفوع اسب ها هم می تواند مفید باشند
تأثیر صدا و لحن انسان بر روی اسب ها
مقایسه ی تربیت اسب به روش مثبت و منفی
اسب ها در کنار انسان های مضطرب آرامش بیش تری دارند
تأثیر تماشاگران بر روی میزان استرس اسب و سوارکار
تاثیر اسب درمانی در کاهش علایم پرخاشگری بیماران روانی
کدام اسب را تروبرد می نامند
نگهداری از کلاه سوارکاری
اسب با دمش چه می گوید؟
اسب نژاد دره شور یا شیرازی
چه گیاهانی برای اسب سمی است؟


و....................

logo-enamad logo-samandehi