دکتر موبایل

دکتر موبایل

نسخه ۲.۱
۱۰۰
نصب فعال
دارو و درمان
دسته
۲
مگابایت
حجم

اپلیکیشن دکتر موبایل برای اولین بار از هوش مصنوعی و expert system استفاده کرده تا بتواند یکی از گرانقیمت ترین و پیچیده ترین تست های پزشکی را برای کاربران شبیه سازی کند . 
این اپلیکیشن کاربران را در موارد زیر برسی و ارزیابی میکند
1 - برسی و ارزیابی سلامت جسمانی 
2 - برسی و ارزیابی اختلال خواب و اضطراب
3 - برسی و ارزیابی کارکرد اجتماعی افراد
4 - برسی و ارزیابی میزان افسردگیتوضیحات درباره الگوریتم برنامه :


بیشتر تست های برنامه از تست GHQ استفاده میکند GHQ اولـین بـار توسـط گلـدبرگ (۱۹۷۲، بــه نقــل از تقــوی ۱۳۸۰) تنظــیم گردیــد. پرسشــنامه اصــلی دارای ۶۰ ســؤال اســت، امــا فـرمهــای کوتاه شــده ۳۰ ســؤالی، ۲۸ ســؤالی و ۱۲ ســؤالی آن در مطالعات مختلف استفاده شده است. به نظر محققین (مـاری و ویلیـــامز، ۱۹۸۵؛ شمســـوندر و همکارانش، ۱۹۸۶؛ به نقل از تقوی)، فرمهای مختلف پرسشــنامه ســلامت عمــومی از روایــی و کــارایی بــالایی برخوردار است و کارایی فرم ۱۲ سؤالی تقریبـاً بـه همـان میزان فرم ۶۰ سؤالی است.

logo-enamad logo-samandehi