زندگینامه حضرت خضر (ع)

زندگینامه حضرت خضر (ع)

Version v1.1
5000 Tomans
<10
Active installs
Books & Reference
Category
2 MB
Size
زندگینامه حضرت خضر (ع)

زندگینامه حضرت خضر (ع)

MA GAMES
Version v1.1
5000 Tomans
<10
Active installs
Books & Reference
Category
2 MB
Size

Images

Introduction

More Info

 

خضر(ع) از انبیای الهی است. او از شاهزادگان بود و پدرش مال و نعمت بسیار داشت؛ امّا خضر دوستدار حکمت بود و به راه پیغمبری می رفت و تا در خانواده خود بود، به راهنمایی گمشدگان و دستگیری بینوایان می پرداخت و چون به پیغمبری رسید، به راهنمایی قوم ذوالقرنین فرمان یافت. ذوالقرنین جهان داری آگاه بود و خضر را گرامی داشت و خداپرستی وی را ستایش و در کارها با وی مشورت می کرد و کار دین و شریعت مردم را به او محوّل ساخت.

 

نکته جالب این است که حضرت خضر زنده است و درمیان مردم زندگی میکند ولی کسی از محل زندگی او خبر ندارد.

User Reviews - 0 Rates
0 from 5
5
4
3
2
1