خدای جنگ 1

خدای جنگ 1

Version 1.0
Install +20 K
Category Action
Size 10 MB
Last Update 2022 July 26
خدای جنگ 1

خدای جنگ 1

NOROZZI
Version 1.0
Install +20 K
Category Action
Size 10 MB
Last Update 2022 July 26
View the antivirus scan results

Images

Introduction

More Info

کریتوس یک جنگجو اسپارتایی است که به الهه های الیمپوس خدمت میکند . کریتوس توسط الهه آتنها هدایت می شود که او را هدایت میکند تا الهه خورشید، هلیوس را پیدا کند . چرا که الهه مورفیوس بسیاری از الهه ها را در غیاب هلیوس از خواب بیدار کرده است . و قصد دارند به همراه تایتان اطلس ، مورفیوس و ملکه جهان زیرین پرسیفون قصد دارند ستون دنیا و الیمپوس را نابود کنند.


بر