انواع سیم وکابل برق

انواع سیم وکابل برق

Version
10
Active installs
Education
Category
1
MB
Size

مقدمه
اجزاي اصلي شبکه هاي امروزي
کابل coaxial  
انواع کابل coaxial 
کابل نوع thinnet  
Thinnet در مقايسه با Thicknet
اتصالات کابل coaxial
اتصال دهنده کابل BNC
مغزي BNC
انواع روکش کابل coaxial
نکات قابل توجه در مورد کابل coaxial
کابل Twisted-pair
کابل UTP
ساختمان فيبر نوري 
انتقال سيگنال
روش انتقال Baseband
سيستمهاي Broadband
انواع اصلي کابل 
کابل coaxial
کابل Twisted-pair
کابل  UTP
ساختمان فيبر نوري
نکات قابل توجه در رابطه با فيبر نوري
انتقال سيگنال
روش انتقال Baseband
روش  Broadband
ساختمان کابل
هاديها
عايقها
تعدادسيمهاي کابل و  رنگ عايق سيم ها
غلاف کابل ها
جريان مجاز
افت ولتاژ در کابل
شرايط نصب و قرار دادن کابل هاي برق
سيم هاي برق با هادي مسي
سيم نيمه افشان(NYAB)
کابل هاي افشان قابل انعطاف نوع (NYMHY)
کابل هاي زميني (NYY)
کابل هاي قدرت کشتي سازي
کابل توزيع تخت ـ کابلهاي مخصوص 
ساختمان کابل
کابل دورشته
کابل سه رشته
کابل چهار رشته
كابل هاي نيروگاه هاي بادي و خاص
غلاف کابلها
شرايط نصب و قرار دادن کابلهاي برق
coaxial
Twist pair
Fibr optic 
هادي ها
براساس نوع و شکل هادي ‌هاي کابل اين کدها روي کابل نوشته شده
 بشرح زير ميباشدV.D.E استاندارد المان 
شناسائي کابلها
کابل‌هاي رايج در پست‌هاي فشار قوي
کابل  NYY-J
کابل NYCY
کابل NYY :کابل يا هادي مسي رشته‌اي و عايق PVC ترموپلاستيک و غلاف PVC
کابلهاي فشار متوسط و فشار ضعيف
ساختمان کابلها
کابلهاي روغني 

logo-enamad logo-samandehi