آموزش کاراته
Install from Bazaar
In-app Purchases
100
Active installs
Education
Category
5
MB
Size

چوسوکو (Chesoku)
سونه (Sune)
هیجی ( Hidji)
کوته (Kote)
اورا کوته  ( Ura kote)
اوموته کوته (Omote kote)
توهو (Toho)
هایتو (Haito )
هیراکن (Hiraken)
کوکن (Koken)
نیهون نوکیته (Nihon nukite)
ایپون نوکیته (Ipon nukite)
اینهون نوکیته (Enhon nukite)
شوتو (shuto)
اوراکن (Uraken)
سیکن( seiken)
سوکی
2هفت گام برای ایجاد یک مشت آهنین در کاراته2
هفت گام برای ایجاد یک مشت آهنین در کاراته1 
کانستسوگری(ضربه ی شکننده با تیغه ی پا)
اوشیرو کاکاتو گری (ضربه به پشت با پاشنه )
یوکوگری سوکوتو
مائه که آگه گری( mae keage geri)
مائه که اگه گری (ضربه ی کششی با سینه ی پا)
مواشی گری1( mavashi geri)
مائه گری2( Mae geri)
مائه گری3( Mae geri)   
آموزش داچی ها در کیوکوشین کاراته (بخش اول)
موسوبی داچی
هیسوکو داچی
تسوری آشی داچی 
کاکه داچی (ایستادن پا بصورت قلاب )
نکو آشی داچی (ایستادن پا گربه ای )
زنکوتسو داچی (ایستادن متمایل به جلو )
سانچین داچی (ایستادن به شکل ساعت شنی )
کیبا داچی (ایستادن مشابه نشستن روی اسب )
داچی (ایستادن در کاراته) Dachi
اوچی اوکه (Uchi Uke)
سوتو اوکه (Soto Uke)
گدان بارای (Gedan barai)
جودان اوکه
شوتو سوتو هیزو اوچی
شوتو ساکوتسو اوچی کومی


و.....................

logo-enamad logo-samandehi