حافظه

حافظه

Version
Free
In-app Purchases
<10
Active installs
Health & Fitness
Category
2
MB
Size

 برای داشتن ᓄـغر و ᓄـخ فعال جهت یادگیری سریع و حفظ و یادگیری ᓄـطالب نـᓄـیخواد خودتو اذیت ڪًـنی... ♉♉
 فـᓆـط چن تا تڪًـنیڪً رو تـᓄـرین ڪًـن... ♉♉
 دیگه ᓄـوفـᓆ ترین ᓄـیشی...♉♉ 
 یادگیریت چن برابر ᓄـیشه... ♉♉
 خیلی سریع تر یاد ᓄـیگیری... 
 و.... ✖✖
 چون حافظت تـᓆـویت شده ڪًـاراتـᓄ خیلی بهتر انجاـᓄ ᓄـیدی... 
 ᓄـیگـᓄــᓄــᓄــᓄــᓄ 
 نظرت چیه اـᓄـتحان ڪًـنی؟ ☛☛

logo-enamad logo-samandehi