مراقبت از پری دریایی

مراقبت از پری دریایی

+۱۰
نصب فعال
کودک
دسته
۱۱
مگابایت
حجم

مراقبت از پری دریایی

سلام بجه  ها پری دریایی سخت مریض شده و نیاز به کمک شما دارد شما باید در نقش یک پزشک ماهر با رد کردن تمامی مراحل او را در مان کرده و به زندکی بازگردانید و. نجات بدهید بازی دارای محیطی شاد وکودکانه و ابزار کاری بسیار متنوعی می باشد که بسیار دیدنی است

کلمات کلیدی : پری _ پری دریایی _ پزشکی _پزشک _ دکتر _ دکتار بازی _ بازی شبیه ساز