تفسیر آزمایشات رادیولوژی

تفسیر آزمایشات رادیولوژی

Version 3.1
2000 Tomans
+500
Install
Medical
Category
8 MB
Size
تفسیر آزمایشات رادیولوژی

تفسیر آزمایشات رادیولوژی

VIAM group
Version 3.1
2000 Tomans
+500
Install
Medical
Category
8 MB
Size
View the antivirus scan results

Images

Introduction

More Info

♦توجه توجه♦
این نرم افزار فقط جنبه ی آموزشی دارد وسعی شده اطلاعات شما دوستان عزیز را نسبت به بدن خود افزایش دهد .و دارای 165 تصویر رادیولوژی (رادیوگرافی) و سیتی اسکن میباشد .
موضوعات نرم افزار تفسیر آزمایشات رادیولوژی(رادیوگرافی) :
♦ جمجمه
♦ قفسه سينه(CXR)
♦ شکم و لگن
♦ اندام فوقانی
♦ اندام تحتانی
♦ تصاویر CT اسکن
♦ اطلاعات
مطالب موجود در نرم افزار :
• جمجمه
• رادیوگرافی روبرو (PA) جمجمه سالم زن بالغ
• رادیوگرافی طرفی جمجمه سالم زن بالغ
• رادیوگرافی طرفی (اندكی مایل) از سر یك فرد بی دندان
• رادیوگرافی طرفی جمجمه در بدو تولد
• رادیوگرافی قدامی جمجمه در بدو تولد
• رادیوگرافی روبرو(PA) جمجمه
• شكستگی جمجمه در عكس ساده رادیوگرافی جمجمه
• اندازه
• بردرهای قلب
• نمای AP
• ورید اجوف فوقانی SVC
• ورید اجوف تحتانی IVC
• مشاهده ی شكل و ساختمان قلب از نمای لترال
• لوب های ریه
• فضاهای قابل مشاهده در كلیشه نیمرخ
• استخوان ها و بافت نرم
• یك روش سیستماتیك ( استاندارد ) برای تفسیر كلیشه CXR
• خصوصیات پایه ای بیماریهای ریوی
• آتلكتازی
• برونشكتازی
• دیافراگم
• سیستم گوارشی فوقانی(Upper GI)
• مری (Barium Swallow)
• برآمدگی یا تورم عضله كریكوفارینژیوس
• آشالازی (Achalasia)
• دیورتیكول مری
• التهاب مری (ازوفاژیت)
• فتق هیاتوس
• تومورهای خوش خیم مری
• معده (Barium Meal)
• زخم های پپتیك (Peptic Ulcers)
• روده های باریك (Small Bowels) - الگوی گازی نرمال
• روده های باریك (Small Bowels) - الگوی گازی غیر طبیعی
• هوای خارج از لومن و عوامل آن
• تراوش ساب موكوسال
• آندوسکوپی ERCP
• کولون
• پولیپ (Polyps)
• دیورتیكول (Diverticulum)
• كلیه ، حالب و مثانه
• مفصل شانه (Shoulder Joint)
• ورییشن های نرمال در تصاویر مفصل شانه
• انواع دررفتگی
• مفصل آرنج (Elbow Joint)
• آسیب های وارده به آرنج (بررسی مرحله به مرحله)
• مفصل مچ دست و دیستال ساعد
• دررفتگی لونیت
• قوس های مچ دست و تخریب آنها
• رادیوگرافی قدامی خلفی مفصل شانه در سن ده سالگی
• دررفتگی قدامی شانه
• اجسام آزاد متعدد در آرنج در بیمار مبتلا به كارسینوماتوز سینونیال
• شانه مبتلا به آرتریت روماتوئید
• رادیوگرافی بعد از تعویض كامل شانه در یك شانه مبتلا به استئوآرتروز
• شكستگی خرد شونده كلز
• نقص شاخص در سطح مفصلی سر هومروس
• رادیوگرافی قدامی خلفی از مفاصل رادیواولنار در دو حركت
• مچ دست
• رادیو گرافی های لترال از مفاصل مچ دست در دو حالت
• بیماری كین باخ استخوان لونیت
• مفاصل میدل کارپال
• لگن (Pelvis)
• مفصل هیپ
• مفصل زانو (Knee Joint)
• شكستگی گردن فمور و شكستگی تنه فمور
• رادیوگرافی قدامی خلفی مفصل هیپ در سن چهار سالگی
• آرتروپلاستی جایگزینی كامل هیپ
• بیماتری پرتس هیپ
• دررفتگی كامل و بسته (Complete Closed Dislocation) مفصل زانو
• رادیوگرافی آگزیال از مفصل بین پتلا و فمور جهت نمایش ضخامت فضای مفصلی
• جسم آزاد داخل زانو
• آرتروگرام مفصل زانو
• آرتروگرافی طرفی مفصل زانو
• آرتریت سلی زانوی راست در یك كودك
• شكستگی – دررفتگی مچ پا
• سیتی اسکن یك كارسینوم اولیه ریه كه كاویتاسیون ایجاد كرده است
• بیماری پلورال ناشی از آزبستوز
• كیست هیداتیت
• فیبروز خلف صفاقی
• كارسینوم پروستات
• تجمع زیر دیافراگمی چرك و گاز
• تومور سر پانكراس (توموگرافی كامپیوتری در مقطع آگزیال)
• سیتی اسكن ساجیتال كه نشان دهنده یك كلیه لگنی است:
• قسمت فوقانی زانوی چپ
• ران چپ : سرفمور
• دیستال ساق چپ:مفصل تیبیو فیبولار
• ناحیه میانی دیافیز هومروس چپ
• آرنج چپ
• معرفی رشته تکنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی )
• پاسخ به چندین سوال متداول
• آشنایی با رادیولوژی دندان
• منابع نرم افزار
و...

باتشکر از بازار
منابع نرم افزار :
1-آناتومي گري (جلد يكم، تنه )، دكتر سيد بهنام الدين جامعي و همكاران، دانشگاه علوم پزشكي تهران
2-اصول ارتوپدي آدامز، دكتر محمد پارچه باف بيدگلي، دانشگاه علوم پزشكي تهران
3-استخوان شناسي به همراه مفاصل، دكتر بهرام الهي، دانشگاه علوم پزشكي تهران
4-راديولوژي و تصويربرداري تشخيصي آرمسترانگ، دكتر مهرداد اصلاحي و همكاران، دانشگاه علوم پزشكي تهران
و سایر منابع در نرم افزار ذکر شده است .

User Reviews - 14 Rates
3.7 from 5
5
4
3
2
1
farzane
farzane
2018/11/11
من کارشناس رادیولوژیم مطالب ساده وبه شدت محدود بود به امید پیشرفت بیشتر موفق باشید
aliSHF
aliSHF
2017/10/28
مطالب خوبه ولی کیفیت عکسها نامطلوب
مهسا
مهسا
2015/03/24
خیلی ساده بود امیدوارم در آپديت های بعدی مطالب تکمیل تر بشه