شب شعر فایز دشتی

شب شعر فایز دشتی

نصب از بازار
۲۰۰۰ تومان
+۲۰۰
نصب فعال
کتاب‌ها و مطبوعات
دسته
۲
مگابایت
حجم

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ دﺷﺘﯽ ﻣﺘﺨﻠﺺ ﺑﻪ ﻓﺎﯾﺰ در ﺳﺎل 1250 ه ق ﺑﺮﺍﺑﺮ 1209 ه ش در روﺳﺘﺎی‬‬ ﮐﺮدوﺍن ﺍز ﺗﻮﺍﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﺷﺘﯽ دﯾﺪه ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد.ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ رﺍ ﺍﺑﺘﺪﺍ در‬‬ روﺳﺘﺎی ﮐﺮدوﺍن و ﺳﭙﺲ در روﺳﺘﺎی ﺑﺮدﺧﻮن زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﻣﮑﺘﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻓﺮﺍ ﮔﺮﻓﺖ.‬‬ ﺑﻌﺪ ﺍز ﺍﺗﻤﺎم ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﮐﺮدوﺍن ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﻧﺰد ﯾﮑﯽ ﺍز ﻣﺸﺎﯾﺦ آن‬‬ وﻻﯾﺖ ﮐﻪ در زﺑﺎن و ﺍدﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺴﻠﻂ دﺍﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﯿﺦ ﺍﺣﻤﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﯿﺦ‬‬ ﻋﺎﺷﻮر ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ و ﺍدﺍﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮔﺸﺖ. ﺍﯾﺸﺎن در درﺑﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن دﺷﺘﯽ‬‬ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻃﺒﻊ ﺷﺎﻋﺮی دﺍﺷﺖ و ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺮوﯾﺞ ﻋﻠﻢ ﺑﻮد و ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ﻣﺸﻐﻮل‬‬ ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﮔﻔﺘﻦ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻋﻠﻢ ﺷﺪ. ﭘﺲ ﺍز ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻓﺎﯾﺰ رﺍ ﺑﻪ ﮔﺰدرﺍز)روﺳﺘﺎﯾﯽ‬‬ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺧﻮرﻣﻮج( ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺎﯾﺰ ﺷﺎﻋﺮ ﺷﺮوه ﺳﺮﺍی دﺷﺘﯽ ﭘﺲ ﺍز ﭘﺸﺖ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫ﺳﺮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﻫﺸﺘﺎد ﺳﺎل زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ در ﺳﺎل 1289 ه ش ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ 1330 ه ق در ﮔﺰدرﺍز‬‬ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ و ﺟﺴﺪش رﺍ ﭘﺲ ﺍز ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ وﺻﯿﺘﺶ ﺑﻪ ﻧﺠﻒ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮده و‬‬ در آﻧﺠﺎ دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.


ﺑﺮﺍی ﻓﺎﯾﺰ دﺷﺘﯽ ﻣﺮگ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﻏﺎز ﺑﺮﺍی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﺪﺍی ﺧﻮد ﺑﻮد و ﺍز ﻣﺮدن ﻫﯿﭻ ﻫﺮﺍﺳﯽ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫ﺑﻪ دل رﺍه ﻧﻤﯽ دﻫﺪ و ﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﺍو:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
                         ‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮﮔﻢ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﻫﺎي ﻫﺎﯾﯽ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
                          ‫ﻧﻪ ﻓﺮﯾﺎد و ﻧﻪ ﺍﻓﻐﺎن و ﻧﻮﺍﯾﯽ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
                          ‫ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮔﺸﺘﻪ ﻓﺎﯾﺰ ﮐﺸﺘﻪ دل‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
                           ‫ﻧﺪﺍﺭد ﮐﺸﺘﻪ دل ﺧﻮن ﺑﻬﺎﯾﯽ


در ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﺎﯾﺰ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍزﻫﺎ و رﮔﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﺏ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ روﺑﺮو ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ ﮐﺮ ﺗﺎ ﺍﻋﻤﺎق‬‬ روح ﺑﺸﺮی ﺍﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺰﺍرد وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺴﺮﺍﯾﺪ:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬


                          ‫ﺧﯿﺎل ﮐﺸﺘﻦ ﻣﻦ دﺍﺷﺖ ﺟﺎﻧﺎن‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
                        ‫ﮐﺪﺍﻣﯿﻦ ﺳﻨﮕﺪل ﮐﺮدش ﭘﺸﯿﻤﺎن‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
                         ‫ﻧﺪﺍﻧﺴﺖ ﻋﯿﺪ ﻓﺎﯾﺰ آن ﺯﻣﺎﻧﺴﺖ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
                         ‫ﮐﻪ ﮔﺮدد دﺭ ﻣﻨﺎي دوﺳﺖ ﻗﺮﺑﺎن
 نظرات کاربران

میثم
۱۳۹۴/۱۱/۱۹
سلام ترانه هاقابل کپی واشتراک گذاری نیست.دلیل من برای تهیه ی این برنامه که انصافاًرویش کارشده همین بود.ولی متأسفانه بخش ترانه هاقالب عکس است
AliReza Soltani
۱۳۹۴/۱۱/۰۷
شعرها جالب است ولی بهتر میتونه باشه
اهورا
۱۴۰۰/۰۳/۳۱
دان.نمیشه که آهنگهای دشتی فقط پول میگیرین
حمید.عالی
۱۳۹۵/۰۹/۲۷
شاعر خوب با شعر های سوزناک ودرد دل های نا گفته اندر سینه .در شعر های این شاعر محترم یک نوع زندگی جریان داره واحساس لطیفی در کلامش نهفته اشت
حس
۱۳۹۷/۱۱/۲۹
پس چرا صوت نداره.بد بود
حبیب
۱۳۹۶/۰۷/۲۵
خیلی عالی مچکرم
علی
۱۳۹۵/۰۹/۱۴
عالیه
gjk
۱۳۹۵/۰۷/۲۰
چرته
علی
۱۳۹۵/۰۲/۰۲
خوب بود على
حسین گزدرازی
۱۳۹۵/۰۲/۰۲
عااااااالییییی