Hydrography

Hydrography

Version v1.4
<10
Active installs
Education
Category
2
MB
Size

هيدروگرافی علم اندازه گيری و شرح تمام فاکتورها وعواملی است که ناوبری راتحت تأثير قرار می دهند ،عواملی همچون: عمق ها ، خطوط ساحلی ، جزرومدها ، جريان ها ، مغناطيس و ... .  کارتوگرافی گام نهائی در فرآيند طولانی مدتی است که اين فرآيند  ، داده های خام را به يک چارت قابل استفاده برای ناوبر تبديل می کند.  


ناوبر علاوه بر اينکه کابراوليه و ابتدائی داده های هيدروگرافی می باشد ، منبع داده هائی است که در توليد و تصحيح چارت های دريائی استفاده می شوند.  اين قسمت  فرآيندهائی را مورد بحث قرار می دهد که در ايجاد چارت دريائی چه به شکل کاغذی چه به شکل ديجيتال ، از طرح اوليه ی برداشت هيدروگرافی تا چاپ نهائی دخالت دارند .  با اين اطلاعات ، ناوبر می تواند اطلاعاتی که مورد توجهش هستند را بهتر ارزيابی کرده و آنها را به شکلی قابل استفاده برای سازمان ها و مؤسسات تهيه ی چارت ارسال کند تا به آنها توانائی توليد چارت هائی دقيق تر و مفيدتر را بدهد.
 


برنامه پیش رو مبحث یکی از دروس اصلی رشته نقشه برداری گرایش هیدروگرافی می باشد که در دوره کارشناسی (لیسانس) تنها به صورت طرح وار و کلی، جهت آشنایی اولیه این درس ارائه میگردد و اکثر اساتید نیز این درس را به طور کامل آموزش نمیدهند.


اما فراموش نکنیم که داشتن دید هیدروگرافی و سطوح آبی و آشنایی با مباحث و اثرات آن بر طرز فکر و تحلیل های یک مهندس نقشه بردار، از جمله روش هاییست که او را به یک مهندس واقعی نقشه بردار تبدیل میکند.


این آموزش بر اساس گلچین مباحث دانشگاهی که در دوره کارشناسی ارائه می گردد با نیم نگاهی بر کاربرد عملی این درس در عمل و زیرساخت های کشور، توسط اعضای گروه "زندگی با مهندسی" تهیه و تدوین شده است.

logo-enamad logo-samandehi