اصول مهم سرم تراپی+انواع سرم

اصول مهم سرم تراپی+انواع سرم

Version 0.1.0
9000 Tomans
+10
Install
Medical
Category
2 MB
Size
اصول مهم سرم تراپی+انواع سرم

اصول مهم سرم تراپی+انواع سرم

TARANOM
Version 0.1.0
9000 Tomans
+10
Install
Medical
Category
2 MB
Size
View the antivirus scan results

Images

Introduction

More Info

نکته های ضروری و مهم سرم تراپی


سرم تراپی در کودکان


سرم تراپی در سوختگی


سرم تراچی در بزرگسالان


 سرم تراپی در نوزادان


سرم تراپی در بارداران


و به انضمام انواع سرمهای موجود در بیمارستان  و کابرد هر کدام و نکات مهم و ضروری تجویز هر کدام

User Reviews - 0 Rates
0 from 5
5
4
3
2
1