نمره گذاری آپگار

نمره گذاری آپگار

Version 0.1.0
5000 Tomans
<10
Install
Medical
Category
2 MB
Size
نمره گذاری آپگار

نمره گذاری آپگار

TARANOM
Version 0.1.0
5000 Tomans
<10
Install
Medical
Category
2 MB
Size
View the antivirus scan results

Images

Introduction

More Info

آپگار چیست


نمره اش از چند تا چنده


چگونه اندازه میگیرند


تمان نکات ضروری برای نمره گذاری آپگار را در این آپ بخوانید و بیاموزید.

User Reviews - 0 Rates
0 from 5
5
4
3
2
1